Gonario Carta Brocca

 

Verbu Reccuire

 

Modu indicativu
Presente
Passau
Imperfettu
Prus de Passau
Benidore
Benidore Anteriore

jeo reccuo

tue reccuis

issu reccuit

nois reccuimus

bois reccuis

issos reccuin

soe reccuiu

ses reccuiu

est reccuiu

semus reccuios

seis reccuios

sone reccuios

reccuio

reccuias

reccuiat

reccuiamus

reccuiais

reccuiana

fipi reccuiu

fisti reccuiu

fit reccuiu

fimis reccuios

fistis reccuios

fini reccuios

ap'a reccuire

as a reccuire

at a reccuire

amus a reccuire

ais a reccuire

an a reccure

ap'a essere reccuiu

as a essere reccuiu

at a essere reccuiu

amus a essere reccuios

ais a essere reccuios

an a essere reccuios

Congiuntivu
Presente
Passau
Imperfettu
Prus de Passau

chi jeo reccua

chi tua reccuas

chi issu reccuat

chi nois reccuamus

chi bois reccuais

chi issos reccuana

 

sia reccuiu

sias reccuiu

siat reccuiu

siamus reccuios

siais reccuios

siana reccuios

reccuire

reccuires

reccuiret

reccuiremus

reccuireis

reccuiren

essere reccuiu

esseres reccuiu

esseret reccuiu

esseremus reccuios

essereis reccuios

esseren reccuios

Cunditzionale
Imperativu
Presente
Passau
 
Presente

jeo dia reccuire

tue dias reccuire

issu diat reccuire

nois diamus reccuire

bois diais reccuire

issos dian reccuire

dia essere reccuiu

dias essere reccuiu

diat essere reccuiu

diamus essere reccuios

diais essere reccuios

dian essere reccuios

reccui tue

reccuit issu

reccuimus nois

reccuis bois

reccuin issos

Gerundiu
Infiniu
Participiu
Presente
Passau
Presente
Passau
reccuinde
essende reccuiu
reccuire
essere reccuiu
reccuiu