Gonario Carta Brocca

 

 

Gonario Carta Brocca est naschiu in Durgali in su 1943. Pustis de chimb’annos colaos in Frantza e in Germania, est torrau a bidda inue s’at imbentau s’impreu de mastru de pedde. Autodidatta, in su 1989 a cumentzau a picare parte a sos cuncursos literarios de sa Sardinna inue at apiu medas riconnoschimentos.
In su 1996 su premiu “Romangia” de Sorso e Sennori l’at fatu in premiu su libru de poesias “Sos cantigos de s’ae”. In su 2000 at bintu su cuncursu “Michelangelo Pira” de Quartu Sant’Elena e at retziu in premiu su secundu libru de poesias “Tera”.
S’editore Colomo de Nuoro in su 2001 l’at fatu su primu libru de paristorias “Sos sette de s’arcu ‘e chelu”.
In su 2004 Su sotziu “Casteddu de sa fae” de Posada, l’at imprentau in premiu su primu romanzu “Sa sedda de sa passalitorta”. Dae su 1963 at imbucau a iscrier in sardu e galu est a tzelare.