Gonario Carta Brocca

 

Verbu Cochere

 

Modu indicativu
Presente
Passau
Imperfettu
Prus de Passau
Benidore
Benidore Anteriore

jeo coco

tue coches

issu cochet

nois cochimus

bois cochis

issos cochen

apo cotu

as cotu

at cotu

amus cotu

ais cotu

an cotu

cochio

cochias

cochiat

cochiamus

cochiais

cochian

aio cotu

aias cotu

aiat cotu

aiamus cotu

aiais cotu

aian cotu

ap'a cochere

as a cochere

at a cochere

amus a cochere

ais a cochere

an a cochere

ap'aere cotu

as aere cotu

at aere cotu

amus aere cotu

ais aere cotu

an aere cotu

Congiuntivu
Presente
Passau
Imperfettu
Prus de Passau

chi jeo coa

chi tue cocas

chi issu cocat

chi nois cocamus

chi bois cocais

chi issos cocan

 

ape cotu

apas cotu

apat cotu

apamus cotu

apais cotu

apen cotu

cochere

cocheres

cocheret

cocheremus

cochereis

cocheren

aere cotu

aeres cotu

aeret cotu

aeremus cotu

aereis cotu

aeren cotu

Cunditzionale
Imperativu
Presente
Passau
 
Presente

jeo dia cochere

tue dias cochere

issu diat cochere

nois diamus cochere

bois diais cochere

issos dian cochere

dia aere cotu

dias aere cotu

diat aere cotu

diamus aere cotu

diais aere cotu

dian aere cotu

coche tue

cochet issu

cochimus nois

cochis bois

cochen issos

Gerundiu
Infiniu
Participiu
Presente
Passau
Presente
Passau
cochende
aende cotu
cochere
aere cotu
cotu