Gonario Carta Brocca

 

U


ubbidiente --- ubidiente
ubbidire --- ubidire
ubertoso --- fertile, fecundu
ubicare --- ponnere, collocare
ubiquità --- presessia in locos diversos
ubriacare --- imbriacare, cochere
ubriachezza --- imbriachera, cotura, sespia, cochera, cotobia, caccajola
ubriaco --- imbriacu, cotu, alligru a binu, a tzodda, cotu che pipa, a feche, no arrumbat ritzu, abumbau, temperau, a laddara
ubriacone --- imbriacone, coturone
uccelliera --- gabia
uccello --- puzone
uccidere --- uchiere, morrere, ispeddare, bocare dae su mundu, intolare
uccisione --- morte, mortorzu
uccisore --- mortore
udibile --- de intendere, chi s'intendet
udienza --- udientza
udire --- intendere, audire, iscurtare
udito --- intendinzu
udizione --- iscurtonzu, uditzione
ufficiale --- ufitziale, uficiale
ufficialmente --- uficialmente
ufficio --- ufissiu, uficiu
ugello --- cundutu
uggia --- annuzu
uggiolare --- jannire, tunchiare
uggioso --- irfadosu, umbrosu
uguaglianza --- paridade, uguagliantza
uguagliare --- agualare, ugualare
uguale --- uguale, che pare, totunu
ugualmente --- su propiu, a su propiu 'etu
ulcera --- pràa, ulcera, malandra
ulna --- ossu de su bratzu
ulteriore --- ateru, a cudd'ala, in prus
ultimamente --- urtimamente, a s'urtimada
ultimare --- accabare, finire
ultimatum --- urtimu avertimentu
ultimo --- urtimu, a coa
ultimogenito --- caccanidu, baccalu de sa 'etzesa
ultra --- prus, de prus
ululare --- orulare
ululato --- orulu
umanamente --- umanamente
umanesimo --- umanesimu
umanista --- umanista
umanità --- umanidade
umanitario --- umanitariu
umano --- umanu
umettare --- umidare
umidiccio --- umidonzu
umidità --- umididade, umidesa
umido --- umidu
umile --- umile, a sa manu
umiliante --- umiliante
umiliare --- umiliare, ghetare sa cara a terra, ponnere sa cara in terra
umiliazione --- umiliassione
umiltà --- umilesa
umore --- more, ispessia, mutria
umorismo --- umorismu
umoristico --- umoristicu
un, uno --- unu
una --- una
unanime --- cuncordu, a un'urica
unanimità --- cuncordia, unanimidade
uncinare --- unchinare
uncinato --- ancaronau, fatu a gantzu, unchinau
uncinetto --- uncinetto
uncino --- unchinu, ancaru
undici --- undichi
ungere --- untare
unghia --- ungra
unghiata --- irfranchiada, ungrada
unghiuto --- ungri longu
ungitore --- untadore
ungitura --- untonzu
unguento --- unguentu, meichina
ungula --- galia, ungra
unicamente --- ebia, unicamente
unico --- unicu, solu
unicorno --- unicorno
unificare --- collire a pare, aunire, ghetare a pare
unificazione --- unificatzione
uniformare --- agualare, ugualare
uniforme --- divisa, uniforme
uniforme --- perpere, che pare, uguale
unigenito --- fizu solu
unione --- ameddu, accopionzu, cojuviu, unione
unire --- aunire, ghetare a unu, junghere, cropare
unisono --- accordu
unità --- unidade
unitamente --- impare, paris
unito --- uniu, colliu, juntu, cropau
universale --- universale
università --- universidade
universitario --- universitariu
universo --- universu
univoco --- unicu, cufrome
unto --- untau
untore --- untadore
untuoso --- untosu, ozosu
unzione --- untonzu, untadura
uomo --- omine, cristianu
uopo --- bisonzu, netzessidade
uosa --- cartza
uovo --- ou
upupa --- pupusa
uragano --- trechetu, irrida, tempesta
uranio --- uraniu
urbanista --- urbanista
urbanità --- criassa, bonuetu, grabu
urbanizzare --- urbanizare
urbano --- urbanu
urbe --- tzitade
uretere --- canale de s'orina, uretere
urgente --- urzente
urgenza --- apretu, presse
urina --- orina, pissu
urinare --- orinare, pissare
urinatoio --- pissadorzu
urlare --- abochinare, istriulare, juilare
urlo --- boche, orulu, istriulu
urna --- urna
urrà --- urrà, bivat, utalabì
urtare --- tumbare, tumbulare
urto --- tumbada, tumbulada
usanza --- costumassia, usantza
usare --- costumare, imperare, tratare, manizare
usato --- imperau, tratu
usciere --- ussieri
uscio --- liminarzu
uscire --- bessire, istupare
uscita --- bessida, passizada
usignolo --- rusinnolu
uso --- imperonzu, godinzu
ustione --- brusadura, cochinzu, ispurtinzu
usuale --- solitu, usuale
usufruire --- godire, gosare, imperare
usufrutto --- usufrutu
usura --- ispitinzu, consumu
usura --- usura, istrotzinaggiu, interessu
usuraio --- usuraiu, istrotzinu
usurpare --- picare, furare, usurpare
utensile --- traste, aurtu, atretzu
utensileria --- ferramenta, trastes
utente --- utente
utero --- utero, urva
utile --- utile, balanzu
utilità --- utilidade
utilitaria --- utilitaria
utilizzare --- imperare
utilizzo --- imperonzu
utopia --- utopia
uva --- achina
uva passa --- papassa