Gonario Carta Brocca

 

P


pacatamente --- chin prachidesa, chin calma
pacatezza --- prachidesa
pacca --- manada, ispalada
pacchetto --- pacchicheddu
pacchia --- pacchia, cuccanna, grassia 'e Deu
pacchiano --- grusseri, peddone
pacco --- paccu
paccottiglia --- burrumballa, robichedda, bascaramene
pace --- pache, pasu, prachidesa
paciere --- omine de mesu
pacificare --- ponnere pache, torrare in pache
pacifico --- trancuillone, prachidu
pacifismo --- pacifismu
pacifista --- pacifista
pacioccone --- bonatzu, trancuillone
padella --- sartaine, frissonera
padellame --- padeddamene
padiglione --- padillione, repartu
padre --- babu, babai, prade
padrenostro --- babunostru
padreterno --- Babu Mannu
padrino --- nonnu, nonnoi
padronale --- padronale, de su mere
padronanza --- padronantzia, dominiu
padrone --- mere, padronu, printzipale
padroneggiare --- dominare
paesaggio --- paesazu
paesano --- biddaresu, paesanu
paese --- bidda, bidditzolu
paffuto --- trundulu, modditonosu, grasseddu, preneddu
paga --- paca
pagamento --- pacamentu
paganesimo --- paganesimu
pagano --- paganu
pagante --- pacante
pagare --- pacare
pagatore --- pacadore
pagella --- pazella
pagello --- pazellu
pagina --- pazina
paglia --- paza
pagliacciata --- bufonada
pagliaccio --- bufone
pagliaio --- pazarzu
pagliericcio --- sacone, isterrimenta
paglietta --- pallieta
pagliuzza --- cantzicheddu 'e paza, ascruzedda
pagnotta --- coccone, pannota
paia --- paja
paiolo --- pajolu
pala --- pala
paladino --- paladinu
palafitta --- palafita
palafreniere --- palafreneri
palandrana --- gabanu
palata --- palada
palato --- paladu
palazzina --- palatzina, fraicu
palazzo --- palatu
palco --- palcu
palesare --- bocare a craru, iscopiare, amustrare
palese --- craru, connotu
palestra --- palestra
paletta --- palichedda, palita
palettare --- arraicare
paletto --- palu, raica
palio --- pannu, paliu
palissandro --- palissandru
palizzata --- palizada
palla --- botza
palleggiare --- jocare chin sa botza, palleggiare
pallettone --- palletone
pallidezza --- cara mala, zallinore, chene vista 'e cara
pallido --- de cara mala, isarvuliu, chin sa cara che tela
pallina --- botzedda
pallino --- perdicone, pallinu
palloncino --- palloncinu
pallone --- pallone, botza
pallore --- cara mala
pallottola --- balla
palma --- prama
palmento --- mola
palmo --- pramu
palo --- palu
palombaro --- palombaru
palpare --- tocare, aporpoddare
palpebra --- parpala
palpeggiare --- aporpoddare
palpitante --- palpitante, a toccheddu, biu
palpitazione --- toccheddu 'e coro, abolotonzu
palpito --- toccheddu, palpitu
palude --- pa¨le, benarzu
paludoso --- paulosu, terra 'e porcos
palustre --- de paule
pampino --- pampinu
panacea --- remediu
panata --- impanÓ
panca --- bancu
pancera --- brentera
pancetta --- pantzeta, sumene
panchina --- panchina
pancia --- mata, brente, pantza
panciotto --- gropete
panciuto --- brentudu, matudu
pancotto --- panecotu
pancreas --- carrisapida
pandemonio --- burdellu, triulu, pilisu
pandoro --- pandoro
pane --- pane, pane carasau, limpidu, chiarzu, ordatu, cola cola, coccone de simula, modditzosu, ispianada, coccone grussa, pane modde, coccone chin gherda, coccone chin binicotu, coccone 'e butega
panegirico --- paneziricu
panetteria --- paneteria
panettiere --- paneteri
panettone --- panetone
panfilo --- panfilu
panforte --- panforte
panico --- ispramu, assustru, pore
paniere --- paneri, pischeddu
panificare --- fachere su pane, cochere
panificio --- furru de su pane
panino --- coccone, paninu
panna --- tiz˛ne
pannello --- pannellu
panno --- pannu, telu
pannocchia --- prannuca
pannolino --- manteddu, accadeddu, pannolinu
panorama --- panorama
pantagruelico --- bundante, a isc˛rporu, a cantu rezet pedde
pantaloni --- pantalones, cartzones
pantano --- pantanu, ludrau, pischina, potzonca
pantera --- pantera
pantofola --- pantofola, catola
pantomima --- pantomima
panzana --- faula, balla, gardolina
Paolo --- Paule
paonazzo --- brunitinu reale
papÓ --- babai, babu
papa --- papa
papavero --- tanda
papilla --- papilla
pappa --- papai
pappa reale --- ata ruja
pappagallo --- papagallu
pappardelle --- alisanzas
pappone --- pasteri, caneisterzu
paprica --- paprica
parabola --- parabula
paracadute --- paracadute
paracadutista --- paracadutista
paracarro --- paracarru
paracqua --- paraccua
paraculo --- paraculu
paradenti --- paradentes
paradiso --- paradisu, chelu
paradossale --- chi no istat ne in chelu ne in terra
paradosso --- istrallera, macheinada
parafango --- parafangu
paraffina --- parafina
parafrasare --- crarire, ispiegare
parafulmine --- paralampos, parafulmine
paragonare --- paragonare
paragone --- paragone
paragrafo --- paragrafu
paralisi --- palarisi, guta
paralitico --- marturu, paraliticu
paralizzare --- retennere, paralizare
paralizzato --- retentu, paralizau
parallelo --- parallelu
paramano --- paramanu
paramento --- paramentu
paranco --- parancu
paraninfo --- paralimpu, su chi che 'etat su tzou
paranoia --- mania, macheine, fissatzione
paraocchi --- fachýle
parapetto --- parapetus, barandilla
parapiglia --- abulurtiu
paraplegia --- mesu guta, palarisi
parare --- parare
parassita --- parassita, terpýa
paratia --- paratia
paraurti --- paraurtu
paravento --- tupone, cucuzu
parca --- parca
parcheggio --- parcheggiu
parecchi --- paritzos, medas
parecchio --- meda, paritzu
pareggiare --- bessire chitos, che pare, paris, cant’a pare
pareggio --- pata, pareggiu
parentado --- eressia, parentella, de intro
parente --- parente
parentela --- parentella
parentesi --- parentesi
parere --- parrere, cumparrere
paresi --- guta, palarisi
parete --- muru, afatzada, pinna de muru
pargolo --- pipiu, criatura
pari --- chitos, chillitos chillitos chentu punzos e chentu ispaladas
parietaria --- erva de 'entu
parificare --- ugualare, fachere paris
pariglia --- parillia
paritÓ --- paridade
parlamentare --- onorevole
parlamentare --- tratare, discutere, allegare
parlamento --- parlamentu
parlantina --- favella, chiacchera, lereddia
parlare --- allegare, tzarrare, narrere
parlottare --- iscusiare
parlottio --- tzarra, pesperu bassu, iscusiu
Parnaso --- Parnasu
parodia --- parodia, istrocchinzu, pantumima
parola --- paraula
parolaccia --- malaparaula, perreria
parolaio --- tzarrone, fanfarrone
parossismo --- astile, arrennegu, aspriolonzu
parricida --- moribabu
parrocchia --- parrocchia, cresia mazore
parroco --- retore
parrucca --- pilucca, parrucca
parrucchiere --- parrucchieri, piluccheri
parsimonia --- istrintonia, rispramiu
parsimonioso --- aggarrau, istrintone
parte --- banda, cantzu, perra, ladus
partecipare --- partetzipare
parteggiare --- fachere sa banda
partenza --- tucada, dispedida
particella --- partichedda, frichinita, granicheddu
participio --- partitzipiu
particola --- ostia
particolare --- particulare
particolarmente --- particularmente, mascamente
partigiano --- partigianu
partire --- tucare, andare
partita --- partida
partito --- partidu
partito --- partiu
parto --- partu
partoriente --- partorza
partorire --- parturire
parvenza --- apariessia
parziale --- partziale, limitau
parzialitÓ --- partzialidade
pascere --- paschere
pasciÓ --- pasciÓ
pasciuto --- paschiu, tatau
pascolare --- paschere
pascolo --- pasculu, pastura, paschinzu
pasqua --- pasca de aprile
pasquetta --- lunis de pasca
passabile --- passabile, discretu
passaggio --- passazu, coladorzu, aidu
passamontagna --- passamontagna, mascara, cucutu
passante --- passante, passadore
passaporto --- passaportu
passare --- colare
passatempo --- passatempus, dirvagu, disaocu, recreu
passato --- colau, rucau, andau
passeggero --- passizeri
passeggiare --- passizare
passeggiata --- passizada
passeggio --- passizu
passerella --- pontýca
passero --- bufurarzu
passero solitario --- merula 'e turre
passiflora --- frore de passione, passiflora
passionale --- sentimentosu
passionare --- patire, passionare
passione --- passione, alluscadura, impinnu
passivitÓ --- passividade
passivo --- passivu
passo --- coladorzu
passo --- passu, isperriada
pasta --- pasta, macarrones
pastasciutta --- macarrones
pasteggiare --- mandicare
pastetta --- pasteta, colla
pasticca --- pendula, pastillia
pasticceria --- butega de durches
pasticciare --- pastitzare, imbrudulare, impiastrare
pasticciere --- mastru de durches
pasticcio --- pastitzu, impiricu
pasticcione --- pastitzone, imbrastiadore, imbruduladore
pastificio --- pastificiu
pastiglia --- pastillia, pendula
pasto --- mandicu, pastu
pastoia --- tropea,
pastone --- proenda
pastorale --- pastorale
pastore --- pastore, bervecarzu, craparzu, bacarzu, porcarzu
pastorizia --- pastoritzia
pastoso --- pastosu
pastrano --- gabanu
pastura --- pastura
patacca --- patacca, chincallieria
patata --- patata
patella --- cotzula
patema --- anneu, tribulia, patema
patena --- pratu de s'ostia
patentare --- patentare
patentato --- patentau
patereccio --- ungrirungri
paternale --- lavada 'e conca, inzurza
paternitÓ --- paternidade
paterno --- de su babu, paternu
paternostro --- babunostru
patetico --- tristu, pateticu
patibolo --- furca, patibulu
patimento --- patimentu, pelea, penetessia
patina --- pizicheddu, poddore
patio --- loza
patire --- patire, peleare, penare, sufrire
patologia --- patologia
patria --- patria
patriarca --- patriarca, mere mannu
patricida --- moribabos
patrigno --- frýdicu, idricu
patrimoniale --- patrimoniale, de sos benes
patrimonio --- interessu, cosa, benes, sienda
patriota --- patriota
patriottico --- patrioticu
patriottismo --- patriotismu
patrocinio --- difesa, amparu, azudu
patronato --- patronau
patrono --- patronu
patta --- paris, chitu
patteggiare --- cuncordare, patuire
pattinare --- patinare
patto --- patu
pattuglia --- patullia
pattugliare --- patulliare, rundare
pattuire --- cuncordare
pattumiera --- isterzu de s'arga
paura --- timinzu, pore, ispantu, timoria, ispramu, assuconzu
pauroso --- timicosu, isparami e cacca
pausa --- frimada, pasada
paventare --- timere
pavido --- timicosu, cuvardu, timorosu
pavimentare --- apamentare
pavimentazione --- apamentonzu
pavimento --- pamentu
pavone --- paone
pavoncella --- piulache
pavoneggiarsi --- bragare, ispazare
pazientare --- irvetare, aguantare, suportare, bajulare
paziente --- de passiessia, patziente
pazienza --- passiessia
pazzerello --- istelembrau, mesu macu, maccocco
pazzia --- irvaliu, amacchiu, istorroniu
pazzo --- istorroniau, irvaliau, tocau a zuale, istolau, dischissiau
pazzoide --- gaddinosu, mesu macu
pecari --- sirvone americanu, pecari
pecca --- farta, neu, difetu
peccare --- fartare, peccare
peccato --- peccadu, lastima
peccatore --- peccadore
pece --- piche
pecegreca --- piche gregu
pecora --- berveche, tzicca, buza
pecoraio --- bervecarzu
pecorino --- bervechinu
pecorone --- maccocco, timicosu
peculato --- peculau, furonzu
peculiare --- particulare
pecunia --- dinare
pedaggio --- pedazu
pedagogia --- pedagogia
pedalare --- pedalare
pedale --- pedale
pedana --- pedana
pedante --- cavillosu, irfadosu
pedata --- puntada de pŔ, carche, apeada, ficchida de pŔ
pedemontano --- de peale, de 'undale
pederasta --- paraculu, frosciu
pediatra --- pediatra
pediluvio --- banzu de sos pes
pedina --- pedina
pedinare --- sizire, punterare, ovretare
pedonale --- pedonale
pedone --- pedone
peduncolo --- tanache, cambu
peggio --- peus
peggiorare --- peorare
peggiore --- peus
pegno --- prenda, pinzu
pelago --- pelau
pelame --- bintinu
pelandrone --- mandronatzu
pelare --- ispilire, ispizolare
pelato --- ispiliu
pellaccia --- peddemala
pellagra --- pellagra
pellame --- peddamene
pelle --- pedde, corzu, cude
pellegrinaggio --- pellegrinazu
pellegrino --- pellegrinu
pellerossa --- indianu
pelletteria --- pedderia, pelleteria
pellettiere --- peddarzu, pedderi, pelletieri, mastru 'e pedde
pellicano --- pellicanu
pelliccia --- pellitza, pelliccia
pellicina --- peddedda
pellicola --- pizolu, pellicola
pelo --- pilu
peloso --- pilosu, lanosu
peluria --- pilicheddu, lana
peluzzo --- pileddu, pilicheddu
pelvi --- carrucas
pena --- pena, anneu, pelea
penale --- penale
penalista --- penalista
penalizzare --- penalizare
penare --- penare, patire, passionare
pencolare --- pendere
pendaglio --- apisuliche, piccalloddu, pendulitzone
pendente --- pende pende, pendente, pendulicande
pendenza --- pendentza
pendere --- pendere
pendio --- puntinzosso, acchirrada, trempale, ghetada
pendolare --- pendulare
pendulo --- pendente, pende pende
pene --- arraýca, boborrota, boll˛lla, borr˛dda, bullýta, bull¨lla, cÓpu, cÓtzu, chicchiri˛la, cudda cosa, d˛dda, ferramenta, fŔrula, lellŔdda, mýncra, mindi˛cca, mýntza, nat¨ra, pillŔdda, pipiriÓlla, pipiri˛la, pissŔta, pissýta, t˛nca, trýsina, tzýspa
penetrante --- intrante, puntzudu
penetrare --- intrare, ficchire, tzaccare
penetrazione --- intronzu, tzaccadura, ficchinzu
penisola --- penisula
penitente --- penitente
penitenza --- penetessia
penitenziario --- galera, presone, recrusione
penna --- pinna
pennacchio --- zufu, pupusale
pennato --- pinnatu
pennellare --- ispinzellare
pennello --- pinzellu
pennino --- penninu
pennone --- pinnone
pennuto --- pinnudu, chin sas pinnas
penombra --- umbrache, mes’umbra
penoso --- penosu
pensante --- chi pessat
pensare --- pessare, irmermeddare, irfrichinare
pensatore --- pessadore
pensiero --- pessamentu, pessu, mermeddu, oriolu
pensieroso --- apessamentau, pessamentosu, oriolau
pensile --- pendende
pensilina --- copertedda
pensionare --- pensionare
pensionato --- pensionau
pensione --- pensione
pentecoste --- pasca 'e rosas
pentimento --- pentimentu, arrepentinzu
pentito --- pentiu
pentola --- padedda, pinzada
pentolino --- padeddedda
penultimo --- penurtimu, penultimu
penuria --- mancantzia, bisonzu
penzolare --- pendere, pendulicare
penzoloni --- pendulicande
peonia --- rosa pionica
pepare --- impiperare
pepe --- pipere
peperoncino --- piperoneddu, peperoncino
peperone --- piperone
pepita --- pepita
per --- po
pera --- pira
peraltro --- de su restu
perastro --- pirastru
perbacco --- mantzine, mantzeddones, o su diaulu, e it’orabona, diantzine
perbene --- comente s'ispetat, manerosu
percentuale --- pertzentuale, po chentu
percepire --- sapire, intendere
percezione --- sapinzu, intendinzu
perchÚ --- ca, poite
perci˛ --- po cussu, duncas
percorrere --- rucare, travicare, percurrere
percorso --- caminu
percosso --- iscutu, mazau, domau, pistorzau
percussione --- iscudinzu, acchicconzu
percussore --- percussore
perdente --- perdidore
perdere --- perdere
perdigiorno --- mandronatzu, iscapiavias, ingabatempus
perdimento --- perdimentu
perdinci --- perdeus
perdita --- perdida, perdua
perditempo --- perdetempus, mandrone
perdizione --- perdissione
perdonare --- perdonare
perdono --- perdonu
perdurare --- durare, sighire
perdutamente --- a perdimentu, a perdissione, a macheine
perduto --- perdiu
peregrinare --- zirare, zirare in boidu, vagabundare, zirellare
peregrino --- istranu, mai ‘istu
perenne --- manantiale, fitianu
perentorio --- detzisu, frimu
perequare --- ugualare, apatare
perfettamente --- bene 'ene, zustu zustu
perfetto --- perfetu
perfezionare --- perfetzionare
perfezione --- perfetzione
perfidia --- mal'inzile, traitoria
perfido --- traitore, malintrannau, irfidiau
perfino --- intas
perforare --- pertunghere, istampare
pergamena --- pergamena
pergola --- agrustu
pericolante --- piriculosu
pericolo --- piriculu
pericoloso --- piriculosu
periferia --- intund'a bidda, periferia
periferico --- a furriu, a intundu 'e 'idda
perifrasare --- facher inghiru de paraulas
perifrasi --- inghiru de paraulas
perimetro --- oru, lacana, inghiru
periodicamente --- donnia tantu
periodo --- periodu
peripezia --- disaura, contrariedade, impirýcu
periplo --- inghiru, ziru
perire --- morrere
perito --- piritu
peritoneo --- cord¨le
peritonite --- s'erca crepÓ
perizia --- piritzia, ischinzu, manualidade
perizoma --- cucuza 'irgonzas, perizoma
perla --- perola, prella
perlomeno --- a su nessis, a su mancu
perlopi¨ --- prus e prus
perlustrare --- compudare, aggrucare
permaloso --- primajolu, umbrosu, permalosu
permanente --- permanente, de dura, fissu
permanere --- abarrare, durare, frimare
permeabile --- sumidore
permeare --- sumire, colare
permesso --- permissu, lissessia
permettere --- permitere
permissivo --- permissivu
permuta --- cambiapare, cambiu
pernacchia --- tr˛ddia
pernice --- perdiche
pernicioso --- dannosu, malinnu
perno --- pernu, ispicone
pernottare --- pernotare, colare sa note
per˛ --- per˛
pero --- pira
perone --- cannedda de s'anca
peronospora --- peronospera
perorare --- dimandare, pedire
perpendicolare --- a piombo, dritu
perpetrare --- trassare, ordiminzare
perpetua --- teraca
perpetuare --- eternare, perpetuare
perpetuo --- eternu
perplesso --- dubiosu, mati cr¨, intzertu
perquisire --- chircare, irvulurtiare
perquisizione --- chirconzu, irvulurtiu
persecutore --- pessighidore
persecuzione --- pessighinzu
perseguitare --- pessighire
perseguitato --- pessighiu
perseverare --- aguantare, insistere, sighire
persiana --- persiana
persino --- intas, peri
persistente --- ostinau, insistente
persistere --- sighire
perso --- perdiu
persona --- pessone, cristianu
personaggio --- pessonazu
personale --- personale
personalitÓ --- personalidade
personalmente --- personalmente
personificato --- fatu pessone, biu in carres
perspicace --- limbi saliu, abistu
persuadere --- conchinare, ghetare in badu
persuasione --- cumbinchinzu, conchinonzu
persuaso --- cumbintu, conchinau
pertanto --- duncas
pertica --- fuste, baccalu, canna, palu, raica
perticone --- longhiriddai
pertinace --- testerrudu, frimu
pertinente --- pertinente, relativu, adatu
pertosse --- pertosse
pertugio --- pertusu, istampu, perca
perturbare --- triulare, abolotare, bulluzare
perturbazione --- abolotu, bulluzu, triulu, temporada
pervadere --- prenare, prenetare
pervaso --- prenu
pervenire --- lompere, pervennere
perversione --- malesa, maledade
perverso --- malu, mal'intrannau
pervertire --- iscaminare
pervertito --- iscaminau
pervicacia --- ostinonzu,
pervinca --- proinca
pesa --- pesada, pesonzu
pesante --- grae, aprumau, pesante, pesosu
pesantezza --- pesantesa, graore, graura
pesare --- pesare
pesata --- pesada
pesca --- pessiche
pesca --- pisca, piscadu
pesca duracina --- pessiche sambenosu
pesca spaccagnola --- pessiche isperrrache
pescaia --- nassarzu
pescare --- piscare
pescato --- piscadu
pescatore --- piscadore
pesce --- pische
pescecane --- pischecane
pescespada --- pische ispada
pescheria --- pischeria, pescheria
pescheto --- pessicheddarzu
peschiera --- pischera
pesciolino --- pischicheddu
pescivendolo --- bendidore de pische
pesco --- pessiche
pesconoce --- pessichenuche
pescoso --- piscosu, prenu 'e pische
peso --- pesu
pessimismo --- pessimismu
pessimista --- pessimista
pessimo --- pessimu
pestaggio --- mazadura, pista
pestare --- pistare, mazare, matzuccare, pistorzare
peste --- pesta
pestello --- pistone
pestifero --- pestiferu
pestilenza --- pestulessia, mortina
pesto --- pistu, pistau
petalo --- petalu
petardo --- petardu, bombedda
petecchia --- sambellutu
petizione --- dimanda
peto --- troddiu, pisina, illascada
petroliera --- petroliera
petrolio --- pretolliu
pettegolare --- contularzare
pettegolezzo --- conticheddu, nara nara, boconzu de coas
pettegolo --- contularzu
pettinare --- ispertare, allisare, petenare
pettine --- petene
pettirosso --- petorriruju
petto --- petorra, petorras, petus
pettorale --- petorale
pettoruto --- petorrudu
petunia --- petunia
pezza --- tapulu
pezzame --- petzamene, iscaza, cantzicheddaza, cantzos
pezzente --- poveritu, culi tapulau
pezzetto --- cantzicheddu, murichedda, frichinita
pezzo --- cantzu, mura, petzu
pezzuola --- petza
piacente --- dechiu, galanu
piacere --- aggradare, ruer in zeniu
piacere --- piachere, aggradu, gustu, recreu
piacevole --- piacherosu
piaga --- prÓ, malandra
piagare --- apraare, amalandrare
piagato --- apraau, amalandrau
piaggeria --- linghinzu
piagnisteo --- tunchionzu, poliu
piagnone --- pranticosu, tunchiosu
piagnucolare --- tunchiare, poliare
pialla --- prana
piallare --- apalisare, piallare
pian piano --- abellu abellu
piana --- campura, paris
pianeggiante --- paris
pianella --- matonella
pianerottolo --- repianu, barandau
pianeta --- pianeta
piangere --- pranghere
pianificare --- pianificare
pianista --- pianista
piano --- a bellu
piano --- pianu
pianoro --- sŔtile, artura
pianta --- arvore
pianta --- pranta
piantare --- prantare
piantatore --- prantadore
pianterreno --- pŔ pranu, pianu terrenu
piantina --- prantone,
pianto --- prantu
piantonare --- piantonare
piantone --- prantimone, piantone
pianura --- paris, pranu, campura
piastra --- piastra, lastra
piastrellare --- apamentare, piastrellare
piastrina --- piastrina
piattaforma --- ripianu, piataforma
piattello --- pratilliu
piattino --- pratereddu
piatto --- ladu
piatto --- pratu
piattola --- piatula
piattonata --- issabulada
piazza --- parta, prata, piatza
piazzale --- piatzale
piazzare --- collocare, piatzare, ponnere
piazzuola --- partichedda, piatzola
piccante --- aspidu, forte, piccante
picche --- bastos
picchŔ --- picchŔ
picchettare --- picchetare
picchiare --- iscudere, gaddare, atripare, domare
picchiatore --- iscudidore
picchiettare --- toccheddare, pintirinare
picchiettato --- pintirinau
picchio --- pitau
piccino --- criatura, pipieddu, minoreddu
picciolo --- tanache, cambu
piccionaia --- columberi
piccione --- columbu
piccolezza --- minudessia, cosichedda, innenneriu
piccolino --- minoreddu
piccolissimo --- minoreddeddu
piccolo --- minore, minudu, curtzitu, pilighitu, resonile
piccone --- piccu a punta, piccu a grestale
piccozza --- martellina
pidocchio --- priucu
pidocchioso --- priucosu
piede --- pŔ
piedistallo --- piedistallu
piega --- prica, pinnica
piegare --- pinnicare, crannucare, intorticare, incurvare
piegatura --- pinnicadura, intorticada
pieghettare --- allibrare
pieghevole --- lentu
piena --- prena
pienamente --- in prenu
pienare --- prenare
pieno --- prenu, a rasu, a cucuru
pienotto --- grasseddu, preneddu
pietÓ --- piedade, dolu, lastima
pietanza --- pratu, pietantza
pietoso --- piedosu, dolentiosu
pietra --- preda, iscaza, botzamene, contone, roca, crastu, monte, cudina, zarra, praiche
pietra angolare --- contone
pietra focaia --- preda de 'ocu
pietraia --- prediarzu
pietrame --- predamene
pietrapomice --- preda molina
pietrificare --- apredare
pietrisco --- zarra
pietroso --- predosu
pietruzza --- predichedda
pievano --- probanu
pieveloce --- anchilestru
piffero --- pifaru, triedda
pigiama --- pizama, pigiama
pigiare --- ischerzare, abaticare, iscarchiare
pigione --- pesone
pigliamosche --- pitulimusca
pigliare --- picare
piglio --- chiza
pigmeo --- nanu, pigmeu, curtzitu
pigna --- pigna, semene 'e pinu
pignatta --- pinzada
pignolo --- minussiosu, cavillosu
pignone --- pignone
pignorare --- seqruestare
pigolare --- piulare
pigolio --- piulu, piulonzu
pigrizia --- preýtia, mandronia
pigro --- mandrone
pila --- pila
pilastro --- pilastru
pillacchera --- bullu
pillola --- pillola, pendula
pilota --- pilota
pilotare --- pilotare
piluccare --- ispupujonare
pimpante --- allintzu, biu, prontu
pineta --- pineta
pingue --- grassu, abrufoddau
pinguedine --- lardu, grassumene
pinna --- pinna
pinnacolo --- punta
pino --- pinu
pinocchio --- pinocchiu, pineddu
pinolo --- criu de pinu
pinza --- pintza
pinzetta --- pintzichedda
pinzimonio --- pintzimoniu
pio --- cresiasticu, devotu
pioggerella --- abichedda, lentýna, papuschýna, rosýna, moddýna
pioggia --- proinzu
piombare --- acchirrare
piombare --- impiombare, imprumare
piombino --- piumbinu, prumeddu
piombo --- prumu
pioppo --- ustiarvu
piorrea --- martzidura, martzinzu
piovano --- pr˛inu, proinosu
piovasco --- irrida, trechetu
piovere --- proere
piovigginare --- lentinare, rosinare, moddinare
piovigginoso --- proinosu
piovra --- purpu mannu, piovra
pipa --- pipa
pipý --- pissu
pipistrello --- tuturreri
pipita --- pipida
pira --- focu mannu, pira
piramide --- piramide
pirata --- corsariu, pirata
piroetta --- paliatzu
piromane --- brusadore, alluidore
piroscafo --- naviu, piroscafu
pirotecnico --- de coetes
pisciare --- pissare
pisciatoio --- pissadorzu
piscio --- pissu
piscione --- pissaroddu
pisello --- pisellu
pisolino --- tontonada, imbarada
pisside --- caliche de cresia
pista --- pista
pistacchio --- pistacchiu
pistillo --- pistillu
pistola --- pistola
pistone --- pistone
pitale --- batzinu, orinale
pittore --- pintore
pittura --- pintura
pitturare --- intunicare
pi¨ --- prus
piuma --- pinna
piumaggio --- pinnas
piumino --- piuminu
piumone --- cardada, piumone
piuttosto --- prusaprestu
pivello --- noeddu, noitolu
pizza --- pitza
pizzaiolo --- pitzaiolu
pizzeria --- pitzeria
pizzicare --- pitulare, piticare
pizzico --- pitziccada
pizzicore --- mandichinzu
pizzicotto --- pituli, pituli troziccau
pizzo --- pitzu
placare --- asseriare, abrandare, apasaguare
placca --- placca
placcare --- placcare
placenta --- secunda
placiditÓ --- prachidesa
placido --- prachidu
plagiare --- copiare, assuzetare
planare --- falare, sŕre
plancia --- plancia
planimetria --- planimetria, pianta
plantare --- de sa pranta de su pŔ
plasma --- plasma
plasmare --- sestare, modellare, fromare
plastica --- prastica, plastica
platano --- platanu
plateale --- plateale, de apariessia
platino --- platinu
plausibile --- creibile, possibile
plauso --- bantu, laude
plebaglia --- ratatullia, zentalla
plebe --- plebe
plebeo --- plebeu
plenario --- plenariu
plenilunio --- luna prena
plenipotenziario --- plenipotentziariu
pleonastico --- de sobru, de prus
plesso --- locu, plesso
pletora --- bundassia, muntone
plettro --- pinna
pleurite --- puntore
plico --- imbolicu
plinto --- plintu
plotone --- plotone
plumbeo --- de prumu, iscuru
plurale --- plurale
pluviale --- tubu de s'aba
pneumatico --- roda, copertone
pocanzi --- como como, dainnantis
pochino --- eccanteddu, pacheddu
poco --- pacu, azicu
poco fÓ --- dainnantis
podere --- possessu, cunzau, tanca
poderoso --- poderosu
podestÓ --- podestÓ
podio --- palcu
podista --- curridore
poema --- poema
poesia --- poesia
poeta --- poeta
poetastro --- poeteddu, imbrudula papiru
poetessa --- poetessa
poetico --- poeticu
poggiare --- ponnere, apozare
poggio --- setile
poggiolo --- passizu
poi --- apustis, tando, a tempus accodomau
poiana --- astore leporarzu
poichÚ --- jai chi, sicomente
polare --- polare
polemica --- cuntierra, chistione
polemico --- polemicu, puntzurru
polena --- polena, figura isculpia
polenta --- pulenta
policlinico --- policlinicu
policromia --- variedade de colores
policromo --- de medas colores
poligamo --- chi at medas muzeres, poligamu
poliglotta --- de medas limbas
poligono --- poligono
politeista --- adoradore de medas deos, politeista
politica --- pulitica
politicante --- puliticante
politico --- puliticu
polizia --- pulitzia
poliziotto --- pulitzoto
polizza --- politza
pollaio --- puddarzu
pollastro --- puddichinu
pollice --- poddiche mannu
polline --- poddine, polline
pollino --- puddinu
pollo --- puddu
pollo sultano --- puddone
pollone --- froedda, broccu
polmone --- prumone
polmonite --- polmonite
polpa --- purpa, purpuza
polpaccio --- mela de s'anca
polpastrello --- mata de su poddiche
polpetta --- bomba, bombedda
polpo --- purpu
polposo --- purposu
polso --- brussu
poltiglia --- misturitu, morgoddu
poltrire --- recreare, amandronare
poltrona --- poltrona
poltrone --- mandronatzu
polvere --- pruere, poddore
polvere da sparo --- pruvera
polveriera --- pruverera
polverina --- pruereddu
polverio --- pruerarza
polverizzare --- facher a pruer, falare in chisina
polveroso --- pruerosu
pomata --- pumata
pomeridiano --- de 'ortaedie
pomeriggio --- bortaedie
pomice --- preda molina
pomiciare --- aporpoddare, tocare, allisare
pomodoro --- tamata
pompa --- pompa
pompare --- pompare
pompelmo --- pompelmu
pompiere --- pompieri
pompon --- pupusa
pompositÓ --- pomposidade
pomposo --- pomposu
ponderare --- pessare, irmermeddare
ponente --- ponente, bentu 'e susu
ponte --- ponte
ponteggio --- ponteggiu, ponte
ponticello --- pontica, ponticheddu
pontificare --- pontificare
pontificio --- de su papa
poplite --- archile
popolano --- populanu
popolare --- populare
popolaritÓ --- fama, nomea
popolo --- populu, zente
poppa --- tita
poppante --- suidore, sutorzanu
poppare --- suere
poppata --- suta
porcaro --- porcarzu
porcellana --- latzinu
porcellino --- porcheddeddu
porcellino di sant'Antonio --- boborroti 'e painnostre
porcetto --- porcheddu
porcheria --- porcheria, tetulia, lurinia
porcilaia --- corrarzu
porcile --- porchile, corrarzu, Órula
porcino --- p˛rchinu
porco --- porcu, mannale, tzotz˛
porcospino --- eritu
porfido --- porfidu
porgere --- porrire, aparare
poroso --- porosu
porpora --- purpura
porporino --- purpurinu
porre --- ponnere
porro --- porru
porta --- ghenna
portabagagli --- portabagalliu
portabandiera --- portabandiera
portafoglio --- portafolliu
portafortuna --- portafortuna
portalettere --- postinu
portamento --- portamentu, tratu
portamonete --- bussa, taschýnu
portante --- portante
portantina --- andia
portaprofumi --- nuschera
portare --- juchere, bature
portare dentro --- chistire
portare fuori --- bocare
portaritratti --- portaritratu
portata --- portada
portento --- ispantu, meravilla
portico --- portzu
portiera --- portellu, portiera
portiere --- portieri
portinaio --- portinaiu
porto --- portu
portone --- portale
porzione --- parte, fita, cantzu
posacenere --- posacenere, chisineri
posare --- ponnere
positivo --- positivu
possedere --- aere
possedimento --- possessu
possente --- potente
possessivo --- possessivu
possessore --- mere
possibile --- possibile
possibilitÓ --- possibilidade
possibilmente --- possibilmente
post scriptum --- azunta
posta --- posta
posteggiare --- parcheziare
posteriore --- de secus
posteritÓ --- benidores
posticcio --- postitzu
posticipare --- rimandare, illonghiare
postilla --- postilla
postino --- postinu
posto --- postu, locu
postribolo --- casinu
postulante --- pedidore
postumo --- pusti mortu
postura --- ponidura, poninzu, istonzu
potabile --- bona a biere
potare --- pudare
potassa --- putassa
potassio --- potassio
potatore --- pudadore
potatura --- pudadura
potentato --- potentau
potente --- poderosu, potente
potenza --- potessia
potenziale --- potentziale
potenziare --- affortire
potere --- podŔre
potere --- p˛dere
poveretto --- poveritu
poverino --- poverinu, mischinu, maleadau
povero --- poveru
povertÓ --- povertade, poveresa
pozione --- tziccu 'e cosa, murgueo, meichina
pozza --- potzonca, poju
pozzanghera --- pischina
pozzo --- putu
pranzare --- merendare
pranzo --- merenda
prassi --- usantzia
prataiolo --- tontonniu ruju
prateria --- campura, prateria
pratica --- pratica
praticamente --- praticamente
praticare --- praticare
pratico --- praticu
prato --- pradu, passiale
preannunciare --- avertere, avisare innantis, chin tempus
prebenda --- benefissiu
precarietÓ --- provisoriedade
precauzione --- donzu cara, gautella
prece --- resu, precadoria
precedente --- de innantis
precedenza --- precedentza
precetto --- pretzetu
precipitare --- ruere, ghettare, iscollare, iscolletare, traventare
precipitosamente --- impresses, in cradas cucuras
precipizio --- tremene, istrumpu, ispentumu
precisione --- pretzisione
preciso --- pretzisu, zustu zustu
precludere --- impedire, cunzare
precoce --- premediu
precognizione --- sentore, inzertu, a lintender in su coro
precursore --- antitzipadore
predare --- irrobare
predatore --- furone, irrobadore
predecessore --- su 'e innantis
predestinato --- ostinau, sinnau
predica --- predica
predicare --- predicare
predicatore --- predicadore
prediletto --- istimau, corale, fizu de sa pudda bianca
prediligere --- preferrere, istimare
predire --- inzertare, indovinare
predisposto --- dispostu, aprontau
predominare --- cumandare, dominare
predominio --- cumandu, dominiu
predone --- furone, ladrone
preesistente --- chi esistit zai innantis
prefabbricare --- prefabbricare
prefazione --- prefatzione, isterrida, intradura
preferenza --- preferentza
preferire --- preferrere
preferito --- preferiu
prefetto --- prefetto
prefettura --- prefettura
prefica --- atitadora
prefigurare --- imazinare
prefisso --- prefissu
pregare --- precare, resare
pregevole --- bonu, bonu meda, valorosu
preghiera --- precadoria
pregiato --- pretziau, valorosu
pregiudicare --- nochere, prezudicare
pregiudicato --- prezudicau
pregiudizio --- prezudissiu
pregna --- prinza, prossima, prena
prego --- non b'at de ite
pregone --- pregone, bandu
pregustare --- gustare, godire
preistoria --- preistoria
prelato --- preide
prelevare --- picare
prelibato --- liccanzu, bonu ebia
prelievo --- picada, piconzu
preliminare --- de cumentzu, preliminare
preludio --- cumentzu
prematuramente --- innantis de su tempus, prima 'e s'ora
prematuro --- aurtitu, premediu
premeditatamente --- aposta, chin propia malissia e avertessia
premere --- incarcare
premessa --- isterrida
premettere --- ponner innantis, narrer innantis
premiare --- premiare
premiazione --- premiassione, premionzu
preminente --- primarzu, printzipale
premio --- premiu
premito --- premida
premonitore --- avisadore
premonizione --- avisu, avertessia
premura --- presse, premura
premuroso --- premurosu
prendere --- picare, aggantzare, tennere, aggarrare
prenotare --- aparaulare
preoccupante --- anneadore, preoccupante
preoccupato --- preoccupau, iscretiu, oriolau
preparare --- aprontare, amanizare
preparativo --- preparativu
preparato --- prontu
preparazione --- preparonzu
preposizione --- prepositzione
preposto --- prepostu, incarrigau
prepotente --- prepotente, cumandone
prepotenza --- prepotessia
prepuzio --- pedde 'e su curcuddu
prerogativa --- privileziu
presa --- picada, pitziaccada
presagio --- presentimentu
presagire --- indovinare, inzertare
presbiopia --- vista longa
presbiterio --- presbiteriu
prescindere --- non cussiderare
prescrivere --- ordinare
prescrizione --- impositu
presentabile --- presentabile
presentare --- presentare
presentazione --- presentada
presente --- presente
presentimento --- presentimentu
presenza --- presessia
presenziare --- a b'essere, presentziare
presepe --- presepiu
preservare --- servare, vardare
preservativo --- cond˛, cozorotu
preside --- preside
presidente --- presidente
presidiare --- presidiare
preso --- picau, tzapau
pressa --- pressa, supressa
pressante --- pressante, pressosu
pressappoco --- pacu prus o mancu
pressare --- ponnere presse, incarcare, abaticare
pressione --- pressione
presso --- in s'oru, in s'ala, accurtzu
pressochÚ --- cuasi, azomai
prestanome --- prestanome
prestante --- balente, de bona presessia
prestare --- imprestare
prestigiatore --- incantadore, prestigiadore
prestigio --- importu, grandesa
prestito --- imprestu
presto --- chito, deretu, impresses, luego
presule --- mussennore, piscamu
presumere --- presumire
presunto --- presuntu
presuntuoso --- presuntuosu, cretiu
presunzione --- presuntzione, presumida, borra
presupporre --- presuponnere
prete --- preide
pretendente --- pretendente
pretendere --- pretendere
pretesa --- pretesa
pretesto --- pretestu, iscusa
pretestuoso --- imbolicosu
pretino --- preideddu
pretore --- pretore
prettamente --- puramente
pretura --- pretura
prevalente --- superiore, prevalente
prevalenza --- superioridade
prevalere --- dominare
prevaricare --- abusare, angustiare
prevaricazione --- prepotessia
prevedere --- presumere, addeinare
prevenire --- antitzipare, impedire
preventivo --- preventivu
prevenzione --- pervenimentu, difesa, suspetu
previdente --- previdente
previdenza --- previdentza
previsione --- previsione
previsto --- previstu
prevosto --- retore
prezioso --- pressiosu, pretziosu
prezzare --- pressiare
prezzario --- lista de sos pressios, listinu
prezzemolo --- predusemene
prezzo --- pressiu
prezzolato --- comporau
prigione --- presone, galera, recrusione
prigionia --- presonia
prigioniero --- presoneri
prillare --- inghirimolare
prima --- innantis
primaiola --- primarza
primario --- primarzu, primariu
primaticcio --- premediu
primato --- primatu
primavera --- beranu
primaverile --- beranile
primeggiare --- essere primu
primiera --- primera
primipara --- primajola
primitivo --- primitivu, anticu
primizia --- primitzia
primo --- primu
primogenito --- mannimene, primu 'izu, su mannu
primordiale --- primordiale
principale --- printzipale
principalmente --- mascamente, prus che ateru
principato --- printzipau
principe --- printzipe
principessa --- printzipessa
principiante --- printzipiante
principio --- printzipiu, cumentzu
priorato --- priorau
priore --- priore
prioritÓ --- prioridade, precedentza
prioritario --- chi 'enit prima, prioritariu
prisma --- prisma
privare --- brivare
privatista --- privatista
privato --- privau, brivau
privazione --- brivonzu
privilegiare --- privileziare
privilegio --- privileziu, favore
privo --- brivu
pro --- po, proe, a favore
probabile --- probabile, fortzis
probabilitÓ --- probabilidade
probabilmente --- fortzis, podet essere, capatze chi
probante --- chi cumproat
problema --- problema
probo --- onestu, zustu
proboscide --- proboscide
procacciare --- buscare, cuperare
procace --- frontudu, provocante, titimanna
procedere --- sighire, andare a dainnantis
procedimento --- protzedimentu
procedura --- protzedura
procellaria --- puzone de sas tempestas
procelloso --- tempestosu
processionaria --- ruca
processione --- prufessone
processo --- protzessu
proclama --- proclama
procrastinare --- perlongare, illonghiare
procreare --- inzenerare, facher fizos
procura --- procura
procurare --- cuperare, buscare
procuratore --- procuradore, buscadore
prode --- balente, corazosu, de isprene
prodezza --- balentia, bointade
prodigalitÓ --- bonucoro, zenerosidade
prodigio --- meraculu, ispantu
prodigioso --- ispantosu, meraculosu
prodigo --- punzilascu, de bonu coro
proditoriamente --- a traitoria, a sa fidÓ
prodotto --- produtu, frutu
prodromo --- sinzale, indissiu
produrre --- produire, rendere, fachere
produttivo --- chi rendet
produzione --- produtzione, rendinzu, fachinzu
proemio --- cumentzu, printzipiu
profanare --- profanare
profanazione --- profanamentu, profanatzione
profano --- profanu
proferire --- narrere
professare --- professare
professionale --- professionale
professione --- mestieri, impreu
professionista --- professionista
professore --- professore
profeta --- profeta
profetico --- profeticu
profetizzare --- profetizare
profezia --- profetzia, addeinada, indovinonzu
profferta --- oferta
proficuo --- profetosu
profilassi --- profilassi
profilattico --- cond˛, cozorotu
profilo --- profilu
profittatore --- aprofitadore
profitto --- profetu
profluvio --- riu 'etande, caterva, a issussiu
profonditÓ --- profundidade
profondo --- fungudu, profundu, tudu
profugo --- profugu, disterrau
profumare --- profumare, nuscare
profumo --- profumu, nuscu
profusione --- bundassia, cantidade
progenie --- pruzenia, zenia, ereu
progenitore --- mazore, mannu
progettare --- sestare, prozetare
progetto --- prozetu
prognosi --- prognosi
programma --- programa, disinnu
programmare --- programare, disinnare
progredire --- avantare, progredire
progresso --- progressu, mezoru
proibire --- brivare
proibito --- brivu
proibizione --- brivonzu, proibinzu
proibizionista --- proibitzionista
proiettile --- balla
proiettore --- proietore
prole --- fedu, leva, cria
proletario --- proletariu
proliferare --- criare, creschere
prolifico --- fecundu, crionzanu
prolisso --- tzarrone, lanosu, irvucau, non ponet buca a pare
prolunga --- prolunga, illonghiadura
prolungare --- illonghiare
promemoria --- punta de billete, apuntu, nudu a su pannutzeddu
promessa --- prominta
promettente --- chi promintet bene
promettere --- promintere
prominenza --- zumbu, bumbone, punta
promiscuitÓ --- amischionzu, misturitu, cumonessia
promiscuo --- amischiu
promontorio --- ispuntone, capu
promosso --- aprovau
promotore --- promotore
promozione --- aprovonzu, promotzione
promulgare --- pregonare, promulgare
promuovere --- aprovare
pronipote --- fizu de nepode, pronipote
pronome --- pronome
pronominale --- pronominale
pronosticare --- addeinare, inzertare
pronostico --- pronosticu, previsione
prontezza --- prontesa, lestresa
pronto --- prontu
prontuario --- prontuariu
pronubo --- paralimpu
pronuncia --- pronuntzia
pronunciare --- pronuntziare
propaganda --- propaganda
propagare --- ispartinare, isparghere
propagarsi --- isparghere, creschere, bessire, irrajare
propaggine --- parpaine
propendere --- tendere, tirare
propenso --- portau, dispostu
propinare --- impalitare, dare a biere
propiziare --- favorire, azuare
propizio --- adatu, in favore
propoli --- cher˛piche
proponibile --- proponibile, de proponnere
proporre --- proponnere
proporzionale --- proportzionale, adatu
proporzione --- misura, raportu
proposito --- propositu
proposta --- proposta
proprietÓ --- propiedade
proprietario --- propietariu
proprio --- propiu
propugnare --- difendere, sustennere, favorire
propulsione --- ispinta
prora --- prua, prora
proroga --- proroga
prorogare --- prorogare, illonghiare
prorompere --- irborrocare, irbotare, istuponare
prosa --- prosa
prosaico --- prosaicu
prosatore --- prosadore
prosciogliere --- illiberare, isorvere
prosciugare --- assutare, sicare, suspire
prosciutto --- presutu
proscritto --- bandiu, esiliau
proseguire --- sighire, avantare
proselito --- cunvertiu, sighidore
prosieguo --- sighinzu, su chi sighit
prosopopea --- prosopopea
prosperare --- prosperare, imbonire, mezorare
prosperitÓ --- prosperidade
prosperoso --- prosperosu, ingraniu, bene postu
prospettare --- amustrare, bocare a campu, inditare
prospettiva --- prospetiva, disizu, ispera
prossimamente --- cantu prima, dae inoche a carchi die, su mese ch'intrat, annoas
prossimo --- bichinu, benidore
prostata --- prostata
prosternato --- imbolau in terra, incurvau
prostituta --- bagassa, femina mala, troja
prostituzione --- bagassumene
prostrato --- umiliau, ghetau a terra, imbrenucau
protagonismo --- protagonismu
protagonista --- protagonista
proteggere --- amparare, vardare, azuare, fachere sa banda
proteina --- proteina
protervia --- arrogantzia
protesi --- protesi
protesta --- protesta
protestante --- protestante
protestare --- protestare, lamentare
protettorato --- protetorau
protettore --- amparadore, protetore
protezione --- amparu
protocollo --- portocollo, protocollo
protrarre --- illonghiare
protuberanza --- zumbu, coccorrone
prova --- proa, prova
provare --- proare
proveniente --- benniu
provenire --- bennere
proverbio --- ditzu
provetta --- proveta
provetto --- abile, capatze, praticu, manosu, balente
provinciale --- provintziale
provocare --- puntzurrare, proare sa passiessia, proare sa conca
provocatore --- puntzurru
provocazione --- proonzu de passiessia, poninzu de pŔ, poninzu de marranu
provvedere --- dare cara, atendere
provvedimento --- provedimentu
provveditore --- proveditore
provvidenza --- providentza
provvisoriamente --- provisoriamente, po como
provvisorio --- provisoriu
provvista --- provista
prudenza --- prudentzia, donzu cara
prudere --- esser a mandichinzu
prugna --- pruna
prugnolo --- prunischedda
prurito --- mandichinzu
psiche --- ispiritu, anima
psichiatra --- psichiatra, dutore 'e cherveddos
psicologo --- pissicologu
pubblicamente --- a su prubicu, in cara 'e totu
pubblicitÓ --- publicidade
pubblicizzare --- bandire
pubblico --- prubicu, publicu
pube --- interi mata e cossas, pilosu
pubertÓ --- frorinzu, impilidura
pudenda --- natura
pudicizia --- birgonza, pudore, castidade
pudore --- birgonza
puerile --- de pipios
puerpera --- partorza
pugilato --- pugilato
pugnalare --- istocconare, punghere, jocare a istoccadas
pugnale --- istoccu, lepa, punnale, istillu
pugno --- punzu
puh --- putzi, putzidda
pula --- ghilipiu, cuscuza
pulce --- puliche
pulcino --- puzoneddu
pulcioso --- pulicosu
puledro --- pruddedu, puddericu
puleggia --- carr˛cula
pulire --- pulire, illimpiare, innetare
pulitura --- pulidura, pulinzu
pulizia --- pulisia
pullman --- postale
pulpito --- trona
pulsante --- butone
pulsare --- toccheddare
pulsazione --- toccheddidu, toccheddu, toccheddonzu
pulviscolo --- pruereddu
pulzella --- baganzedda
pungente --- punghicosu, intrante
pungere --- punghere
pungiglione --- acu de s'ape
pungitopo --- gruspinu
pungolare --- ispuntorzare, punghere
pungolo --- puntorzu
punire --- currezire, punire
punizione --- currezu, iscaddu
punta --- punta, chima, cucuru
puntare --- puntare
puntata --- puntada
punteggiare --- pintirinare, ponnere sos puntos
punteggio --- puntos, risurtau
puntellare --- apunteddare
puntello --- punteddu
puntiglio --- puntillu
puntiglioso --- puntillosu
puntino --- punticheddu
punto --- puntu
puntuale --- puntuale
puntualitÓ --- puntualidade
puntura --- puntura
punzecchiare --- ispuntorzare, puntzurrare, pitulare
punzecchiato --- puntu
punzone --- puntzone
pu˛ darsi --- chissai, non b'at che a Deu chi l'at a ischire
pupazzo --- buratinu
pupilla --- pipia 'e s'ocru
purchÚ --- bastu chi
purŔ --- purŔ
pure --- puru, peri, intas
purezza --- innidesa, puresa, limpiesa
purgante --- pruga
purgare --- prugare
purgatorio --- prugatoriu
purificare --- illimpiare, innetare
puritano --- puritanu
puro --- netu, limpiu
purtroppo --- a dolu mannu
purulento --- martziu
pus --- martza
pusillanime --- timicosu, caccapantalones
pustola --- bollonca
putacaso --- po casu
putativo --- putativu
putiferio --- abolotu, pilisu, baraunda
putredine --- prudicore
putrefatto --- frazicu, prudicau
putrella --- biga
putrido --- pudidu, pudidu a bentu
puttana --- bagassa
puttanesimo --- bagassumene
puttaniere --- bagasseri
puzza --- fracu, abentada, pudidore, tapa
puzzare --- fracare, toscare
puzzolente --- pudidu, pudeschiu, tosconosu
puzzone --- fracosu, putzinosu, pisinosu