Gonario Carta Brocca

 

O


oasi --- oasi
obbediente --- ubidiente
obbedire --- ubidire
obbligare --- obricare
obbligatorio --- obricatoriu
obbligo --- obricu
obbrobrio --- iscandalu, risu, birgonza
obelisco --- obeliscu
oberare --- garriare
obesitÓ --- lardu, grassesa
obeso --- grassu, matimannu, pantzone, sa sue
obice --- obice
obiettare --- oponnere, cuntrastare, aer ite narrer
obiettivitÓ --- impartzialidade
obiettivo --- obietivu, zustu, impartziale
obiettore --- obietore
obiezione --- opositzione
obitorio --- obitoriu
oblazione --- oferta, limusina
obliare --- irmenticare, no aer prus in mente, bolare dae conca
oblio --- irmenticu
obliquo --- pendiu, tortirvertis, a rucadis
obl˛ --- ventanedda de nave
oblungo --- longhitu
oboe --- oboe
obolo --- limusina
obsoleto --- betzu, disausiau
oca --- oca
ocarina --- ocarina
occasionale --- occasionale
occasione --- occasione
occaso --- tramontu, iscurigada, irmurruinonzu
occhiaia --- concale de s'ocru
occhiali --- ulleras, ispijitos, occhiales, urtzeras
occhiata --- ocrada, mirada
occhiataccia --- inchizida, allucchetada d'ocros
occhiatina --- pompiadedda
occhieggiare --- fachere s'atzinnu
occhiello --- trau
occhio --- ocru
occhiolino --- atzinnu, ocritu
occhiuto --- ocrudu, ocrimannu
occidentale --- occidentale, otzidentale
occidente --- occidente otzidente
occipite --- gatile
occludere --- tuponare, cunzare
occorrere --- bisonzare, servire
occultamente --- a cua, chene mutzu nen sonu, a fura, a s'iscusiu
occultamento --- cuonzu, isticchinzu
occultare --- cuare, isticchire, atraccare
occulto --- cuau, a sa cua
occupare --- occupare
occupato --- occupau
occupazione --- impreu, faina
oceanico --- oceanicu
oceano --- oceanu, pelau
ocra --- ocra, terra ruja
oculare --- de s'ocru
oculato --- atentu, abistu, a ocru apertu
oculista --- oculista
odalisca --- odalisca
oddio --- oddeu
ode --- ode
odiare --- cherrere male, odiare
odierno --- de oje
odio --- odiu, granghena, primadura
odioso --- odiosu, granghenosu
odissea --- odissea
odorare --- nuscare, fracare,
odore --- fracu, nuscu
odoroso --- fracosu, nuscosu
offendere --- ofendere
offensivo --- ofendidore
offeso --- ofesu
officiare --- ofissiare
officina --- oficina
officinale --- de butegaria, oficinale, meicamentosu
offrire --- oferrere, dare, istrinare
offuscare --- imbelare, annoare
oggettivamente --- oggettivamente, cuncretamente
oggetto --- ozetu, traste
oggi --- oje, oje in die
ogiva --- punta, arcu
ogni --- donnia, onnia, cada
Ognisanti --- Tottu sos santos
ognora --- donniora, sempere
ognuno --- donniunu, cadaunu, onniunu
ohi --- ohia
ohimŔ --- poveru jeo, tristu jeo
oidio --- pesta niedda
oleandro --- neulache
oleodotto --- cundutu de pretolliu
oleoso --- ozosu, untau
olezzante --- fracosu, tosconosu
olfatto --- fracu, nasu
oliatore --- oliadore
oliera --- oliera
oligarchia --- oligarchia
olimpiade --- olimpiade
olimpico --- olimpicu
olio --- ozu, ozuermanu, ozu 'e porcu, ozu 'e semene, ozu santu, ozurizine, ozu 'e listincu, ozu 'e linu, ozu 'e motore
oliva --- olia
olivastro --- ozastru
oliveto --- olivare
olla --- pinzada
olmeto --- ulumedu
olmo --- ulumu
olocausto --- olocaustu
olografo --- iscritu chin sa propia manu
oltraggiare --- inzurzare, accanarzare, lezere sa vida, ofendere, innoriare
oltraggio --- ofesa, inzurza
oltre --- a cuddala, in prus de
oltrechŔ --- in prus de, a prus chi
oltremare --- a cudd'ala 'e mare
oltremisura --- foras de misura
oltrepassare --- jumpare, colare
oltretomba --- s'ateru mundu
omaccione --- ominone, bete tziu
omaggio --- donu, presente, granzeo
omaso --- chentupuzone
ombelico --- imbilicu
ombelico di venere --- pane 'e muru
ombra --- umbra, pupa
ombrare --- aumbrare
ombreggiare --- umbrare
ombrellaio --- paraccuarzu
ombrello --- paraccua
ombrellone --- ombrellone, paraccuone
ombroso --- umbrosu
omelia --- predica
omento --- napa
˛mero --- ossu de su bratzu
omertÓ --- mudesa, incraeddonzu
omesso --- non contau, postu a banda, toddiu
omettere --- ponner a un'ala, trascurare
ometto --- omineddu, tzieddu
omicida --- mortore
omicidio --- morte, morinzu, ispeddonzu, ispistiddonzu
omissione --- mancantza, irmenticu
omogeneitÓ --- aguÓlu, che pare, perpere
omogeneizzato --- omogenizau
omologare --- aprovare, omologare
omonimia --- su propiu lumene
omosessuale --- mascruemina, paraculu, culeri, frosciu
omuncolo --- omineddu, carteta, tzieddu
oncia --- untza
oncologia --- oncologia
onda --- unda, cupa d'aba
ondata --- undada, cupa d'aba
ondeggiante --- pende pende, a chilliu
ondulare --- facher a undas
ondulato --- ondulau
onere --- garriu, pesu
oneroso --- pesante, grae
onestÓ --- onestade
onesto --- onestu, litzidu
onice --- onice, onitze
onnipotente --- totupoderosu, onnipotente
onnipotenza --- onnipotentzia
onnisciente --- chi totu ischit
onnivoro --- papatotu, onnivoru
onomastico --- onomasticu, sa die sua
onorabilitÓ --- onorabilidade
onoranza --- onores
onorare --- onorare
onorario --- onorariu, paca
onorato --- onorau
onore --- onore
onorevole --- onorevole
onorificenza --- onorificentza, titulu
onta --- birgonza, ofesa, afrontu
ontano --- alinu
onusto --- garriau, grae
opacitÓ --- imbeladura
opale --- opale
opera --- faina, opera
operaio --- maniale, travalladore, operaiu
operare --- operare
operatore --- fachidore, operadore
operositÓ --- contipizu, coidadu
operoso --- afainau, travalladore, fachidore
opificio --- fabrica
opinare --- pessare, imazinare
opinione --- opinione, parrere, pessu
oppio --- opiu
opporre --- oponnere, cuntrastare, contrariare
opportunista --- macu mincrudu, oportunista
opportunitÓ --- oportunidade
oppositore --- oponidore
opposto --- contrariu
oppressione --- opressione, tirannia
oppresso --- opressu, oprimiu, catticau
oppressore --- opressore, tirannu
opprimere --- oprimere, assuzetare,
oppure --- o puru, sinono, sinducca
optare --- seperare
opulento --- riccu, bundassiosu
opulenza --- ricchesa, bundassia
opuscolo --- libreddu
opzione --- seperonzu, issepertu, seperu
ora --- como, como como
ora --- ora
oracolo --- oraculu
orafo --- orafu, orefitze
orale --- a boche
oralitÓ --- oralidade
oramai --- oramai
orario --- orariu
orata --- orata
oratore --- oradore
orazione --- orassione, precadoria
orbace --- furesi
orbare --- intzecare, inturpare
orbettino --- colovreddu
orbita --- orbita, calanca de s'ocru
orbitare --- inghirare, orbitare
orbo --- tzegu, turpu
orchestra --- orchestra
orchidea --- orchidea
orcio --- siriu
orco --- tziorcu, orcu
orda --- frota, chedda, ghenga
ordalia --- ordalia
ordigno --- traste, ordiminzu
ordinale --- ordinale
ordinamento --- ordinamentu
ordinanza --- pregone, ordinantza
ordinare --- cumandare, ordinare, ponner in ordine, addeccuare
ordinario --- metzanu, ordinariu, mesulanu
ordinatamente --- chin ordine
ordinato --- cussertu, cundertu
ordine --- ordine
ordire --- ordire, ordiminzare
ordito --- ordidu
orditoio --- ordidorzu
orditore --- ordidore
orditura --- ordidura, ordinzu
orecchino --- lorica, lorichedda
orecchio --- urica
orecchioni --- orecchiones
orecchiuto --- oricudu
orefice --- orefitze
orfanezza --- orfania
orfano --- orfanu
orfanotrofio --- orfanotrofiu
organetto --- orgonitu
organico --- organicu
organismo --- organismu
organista --- toccadore d'organu
organizzare --- ordiminzare, organizare
organizzazione --- organizatzione, manizu, ordiminzu
organo --- organu
organo del corpo --- mermu
organza --- organtis
orgasmo --- orgasmu, beninzu 'onu, ghetonzu
orgia --- caddiconzu, amuntonada, dirbaratu
orgoglio --- orgogliu, fieresa
orgoglioso --- orgogliosu, de caratile
orientale --- orientale
orientamento --- orientamentu
orientare --- orientare
oriente --- oriente
orifizio --- istampu, apertura
origano --- origanu
originalitÓ --- originalidade
originare --- naschire, zenerare
originario --- nativu,
origine --- naschida, cumentzu, arrampiu
origliette --- orulletas
orina --- pissu, orina
orinale --- batzinu
orinare --- pissare
orinatoio --- pissadorzu
Orione --- istentales, borronchera
oristanese --- oristanesu
Oristano --- Oristanu, Aristanis
oriundo --- benniu dae, nativu de
orizzontale --- corcau, orizontale
orizzonte --- orizonte
orlare --- orulare
orlatura --- orulu
orma --- arrastu, trata, addromu, apeicada
ormai --- oramai
ormeggiare --- atraccare
ormeggio --- atraccu
ormoni --- ormones
ornamento --- mudadura
ornare --- mudare
ornitologia --- ornitologia
ornitologo --- ornitologu
oro --- oro
orologiaio --- rellozarzu
orologio --- rellozu
oroscopo --- oroscopo
orrendo --- orrorosu
orribile --- orrorosu
orrido --- lezu chin contu, de timere
orripilante --- erpilosu, artuddadore
orrore --- orrore, pore, isporu
orsa maggiore --- su carru mannu
orsa minore --- su carru minore
orsacchiotto --- ursiteddu
orso --- ursu
ors¨ --- aj˛, dai, alŔ
ortaggio --- ortalissia
ortensia --- ortentzia
ortica --- pistiddori
orticaria --- irfocu, papaarre
orticello --- orticheddu
orticultore --- ortulanu
orto --- ortu
ortodossia --- ortodossia
ortodosso --- ortodossu
ortografia --- ortografia
ortografico --- ortograficu
ortolano --- ortulanu
ortopedia --- ortopedia
ortopedico --- ortopedicu
orzaiolo --- corzolu
orzata --- orzata
orzo --- orzu
osannare --- osannare
osare --- atrivire, bocare cara, arriscare
oscenitÓ --- batzinada, birgonza, iscandalu
osceno --- birgonzosu, iscandalosu
oscillante --- pende pende, a chilliu, oscillante
oscillare --- chilliare, mofere
oscillazione --- chilliadura, chillionzu
oscuramento --- iscuronzu
oscurare --- iscurare, iscuricare
oscuritÓ --- iscuriore
oscuro --- iscuru
ospedale --- uspidale
ospitalitÓ --- ospitalidade, accollozinzu
ospitare --- accollozire, ospitare
ospite --- istranzu, ospite
ospizio --- ospitziu
ossa --- ossos, ossamene
ossario --- ossariu, ossera
ossatura --- ossadura
osseo --- d'ossu
ossequiare --- saludare chin rispetu
ossequio --- saludu, rispetu
osservante --- osservante, rispetosu
osservare --- osservare, pompiare, mirare
osservatore --- osservadore
osservatorio --- osservatoriu
osservazione --- osservatzione
ossessionante --- pitzicu, irfadosu, ossessionante
ossessionato --- oriolau, ispiridau
ossessione --- oriolu, grillu, ispiridonzu
ossesso --- ispiridau, indiaulau
ossia --- est a narrer
ossidare --- ruinare, arramenare, ossidare
ossido --- ruinzu, ossidu
ossigenare --- ossizenare
ossigeno --- ossizenu, ossigeno
osso --- ossu
ossuto --- ossudu, totossos
ostacolare --- impedire, parare, contrariare
ostacolo --- impedimentu, impirýcu, trancafilu
ostaggio --- presoneri
oste --- osteri, tzillerarzu, oste
osteggiare --- contrariare
ostello --- posada
ostensorio --- ostensoriu
ostentare --- bragare, amustrare
ostentazione --- impompadura, braga
osteria --- posada, tzilleri, osteria
ostetrica --- femina pratica, mastra de partu
ostetricia --- ostetricia
ostico --- difitzile, faticosu
ostile --- contrariu, inimicu
ostilitÓ --- ostilidade, contrariedade
ostinatezza --- impuntonzu, ostinonzu
ostinato --- testerrudu, ideaticu
ostrica --- ostrica
ostruire --- tuponare, arreschere, intasare
ostruzione --- arreschidura, intasadura
ostruzionista --- impedidore, iscontza jocos
otite --- dolore de uricas, otite
otre --- buza
ottenebrare --- iscuricare, aturdire
ottenere --- otennere, aere, iscurfere, accassare
ottica --- de ocros, otica
ottimale --- otimale
ottimamente --- chi menzus non si podet, otimamente
ottimismo --- otimismu
ottimista --- otimista, isperantzosu
ottimo --- otimu, bene meda
otto --- oto
ottobre --- Santu Aine
ottocento --- otichentos
ottomano --- otomanu, turcu
ottomila --- otomiza
ottonare --- latonare
ottonario --- otonariu
ottone --- latone
ottundere --- ingurdare, ispuntare
otturare --- tuponare
ottusitÓ --- tontedade
ottuso --- conchinu, tontu
ovaia --- ovaia
ovaiola --- crionzana
ovale --- a froma de ou
ovatta --- bambache
ovazione --- tzacculimanu, aplausu
ove --- inue, cando
ovest --- ponente
ovile --- cuile, cuilarza
ovino --- bervechinu
oviparo --- criadore, oviparu
ovunque --- in donnia locu, totue, inue sisiat
ovvero --- o, o puru
ovviamente --- naturale, tzertu
ovvio --- fatzile, naturale, craru
oziare --- non fachere nudda, amandronare
ozio --- mandronia, preýtia
ozioso --- irfainau, disabudu, mandronatzu
ozono --- ozono