Gonario Carta Brocca

 

N


nababbo --- riccone, nababbu
nacchera --- naccara
nafta --- nafata
naftalina --- nafatalina
naia --- naia
nailon --- nailon
nanerottolo --- naneddu, secau 'e creschere, iscurtzone
nanna --- anninnia
nano --- nanu, bÓrrinu, curtzu, sutanu, iscurtzone
narciso --- nartzisu
narcosi --- addormentoriu
narcotizzare --- dromire
narice --- naricru, nare, nastulas
narrare --- contare, narrere
narratore --- naradore, contadore
nasale --- de su nasu
nascente --- naschinde
nascere --- naschire
nascimento --- naschimenta, naschida
nascita --- naschida
nascituro --- benidore, naschidore
nascondere --- cuare, isticchire, cuerrare, atraccare
nascondiglio --- isticchidorzu
nascondino --- ap¨pona ap¨pona
nascostamente --- a cua
nascosto --- cuau, cuerrau, isticchiu
nasino --- naseddu
naso --- nasu, nare
naspo --- sorvidorzu
nassa --- nassa
nastrino --- nastrinu, vetichedda
nastro --- veta, nastru
nasuto --- nasimannu, nasilongu
Natale --- pasca 'e nadale
natalitÓ --- naschimenta
natalizio --- de nadale
natante --- barca, naviu, bastimentu
natica --- cumeru, nadica
natio --- nadiu
nativitÓ --- naschimenta, nÓschida
nato --- naschiu, benniu a su mundu, intrau in su mundu
natura --- natura
naturale --- naturale
naturalezza --- naturalesa
naturalista --- naturalista
naturalmente --- naturalmente, tzertu
naufragare --- naufragare, afundare, apussiare
naufragio --- naufragiu
naufrago --- naufragu
nausea --- pilisu, grisu, col˛chiu
nauseante --- colochiosu, pilisosu
nauseare --- colochiare, pilisare
nautica --- nautica
navale --- navale
navata --- navada
nave --- nave, naviu
navetta --- ispola
navicella --- barchita
navigabile --- navigabile
navigare --- navigare, nadare
naviglio --- navýu
nazareno --- nazarenu
nazionale --- natzionale
nazionalismo --- natzionalismu
nazionalizzare --- natzionalizare
nazione --- nassione, natzione
nÚ --- ne - davanti a vocale, nen - davanti a consonante
nebbia --- neula, neuledda
nebbioso --- annoau, afronterau, cucuzau
nebulosa --- nebulosa
nebuloso --- annoau
necessariamente --- netzessariamente, a mala 'oza
necessario --- netzessariu
necessitÓ --- netzessidade, apretu, bisonzu
necroforo --- custode, becchinu, interramortos
necrologio --- avisu mortuariu
necropoli --- campusantu anticu
necrosi --- granghena
nefandezza --- infamia
nefasto --- malu, dirgrassiau, fatale
nefrectomia --- irrenadura, toddinzu 'e su nerule
nefrite --- maladia 'e nerules
negare --- negare
negativo --- negativu
negazione --- negatzione, negonzu
neghittoso --- preitiosu, mandrone, discodiau
negligente --- discodiau, trascurau
negligenza --- discodiu
negoziante --- butegheri
negoziare --- tratare
negoziato --- tratativa, tratonzu
negozio --- butega
negriero --- negrieru, ischiavista
negro --- nieddu, negru
negromante --- maiarzu, indovinu
nei --- in sos
nel frattempo --- in s'interi
nella --- in sa
nelle --- in sas
nembo --- nue, traschia, papantule
nemesi --- nemesi, zustissia
nemico --- inimicu
nemmeno --- nemancu, mancu
nenia --- mimula, cantilena
neo --- neu, gula, 'ula
neofita --- cumbertiu, printzipiante
neologismo --- paraula noa, neologismu
neonato --- pipiu nou, pipieddu
neoplasia --- crancu, tumore, cussa pesta, male malu
neppure --- mancu, nemancu
nequizia --- maledade
nerastro --- murinu, nieddutulu, nieddeddu
nerbo --- nevriu, foete
nerezza --- nieddore, nieddura
nero --- nieddu, pichidu
nerofumo --- titieddu, fumadicu
nerume --- nieddumene
nervatura --- nevriadura
nervo --- nevriu
nervosismo --- nevrosu, nevrios
nervoso --- nevrosu
nespola --- nespula
nesso --- aggantzu, raportu
nessuno --- nessunu, nemos, manc'anima
nettamente --- a limpiu
nettÓre --- innetare, pulire, illimpiare, prugare
nŔttare --- netare
nettezza --- limpiesa
netturbino --- ispatzinu, mundadore, iscopinu
neutrale --- neutrale
neutralitÓ --- neutralidade
neutro --- neutru
neve --- nie
nevicare --- niare, taddainare
nevicata --- niada, carrarzada
nevischio --- granzuta, nie sortu, taddaine
nevoso --- niadore
nevralgia --- nevrarzia, nevralgia
nevrastenico --- nevrastenicu, malaidu a nevrios
nevrotico --- isufriu, parau in pitiches
nibbio --- turulia
nicchia --- nitzu
nicchiare --- bocare iscusas, bocare protzebos
nichel --- nichel
nichelino --- nicchedda
Nicola --- Nicola, Nicolau
nicotina --- nicotina
nidiandolo --- nidale
nidiata --- nidada
nidificare --- facher nidu
nido --- nidu
niente --- nudda, nicchis
niente affatto --- mancu pacu
nientemeno --- nuddaemancu
ninfa --- ninfa
ninfomane --- culiuddia
ninnananna --- anninnia
ninnare --- anninniare
ninnolo --- jochitu, bellai, ziziu
nipote --- nepode, neta
nitidezza --- limpiesa, craresa
nitido --- craru, limpiu
nitrato --- nitrau
nitrire --- innicrare
nitrito --- innicru
niveo --- nidu, candidu
no --- no, nono, nosse, ca nono
nobildonna --- aristocratica, sennora, dama
nobile --- nobile, don, donnu
nobiliare --- de nobile
nobilitare --- nobilitare
nobiltÓ --- nobilesa, nobiltade
nobiluomo --- nobilomine, don, donnu
nocca --- nudu de poddiche
nocchiere --- timoneri
nocciola --- nutzola
nocciolina americana --- nutzola americana
nocci˛lo --- nutzola
n˛cciolo --- ossu, criu
noce --- nuche
noce di cocco --- nuche di cocco
noce moscata --- nuche nuscÓ
nocivo --- dannosu, chi nochet, nochidore
nodale --- de nudu, fundamentale
nodo --- nudu, nudu currente, nudu mortu
nodoso --- nudosu
nodulo --- nudicheddu, nutzola, burrutone
noi --- nois
noia --- annuzu, irfadu, fastidiu
noialtri --- noisateros
noioso --- irfadosu, noiosu
noleggiare --- noleziare, noleggiare
noleggio --- noleziu, noleggiu
nomade --- travica locos, zirellu, ziramundu, zingaru
nome --- lumene, numene
nomea --- nomea, fama, issonu
nomignolo --- proerzu
nomina --- nomina
nominare --- lumenare, nominare, jucher in limbas
non --- non, no, nono
nonchÚ --- intas, peri
noncurante --- incurante, chen'afusu, discodiau
noncuranza --- trascuronzu, discodiu
nondimeno --- epuru, intantu
nonna --- mannai
nonno --- mannoi
nonnulla --- cosichedda, unu nudda
nono --- su 'e nove
nonostante --- mancari, peri chi
nonsenso --- issoloriu
nord --- norte, travuntana
noria --- noria
norma --- regula, norma
normale --- normale
normalitÓ --- normalidade, regula
normalizzare --- regulare
normalmente --- normalmente, de norma, de solitu
nosocomio --- uspidale
nossignore --- nosse
nostalgia --- gana manna, nostalgia
nostalgico --- nostalgicu
nostrano --- nostranu
nostro --- nostru
nostromo --- nostromo
notabile --- printzipale
notaio --- notaiu
notare --- notare, sejare, abizare
notarile --- notarile
notevole --- nodidu, importante
notifica --- notifica, intimassione
notificare --- intimare
notizia --- nova, notissia
notiziario --- notitziariu
noto --- nodidu, connotu
notorietÓ --- fama, notoriedade
notorio --- notoriu
nottambulo --- notambulu
nottata --- notada
notte --- note
nottola --- tuturreri
notturno --- noturnu
novanta --- novanta
nove --- nove
novecento --- novichentos
novella --- nova, contu, contassia, paristoria
novellame --- novellamene
novelliere --- novellieri, iscritore de paristorias
novellino --- noeddu, noitolu
novello --- noadile, noale, nou
novembre --- Sant'Andria
novemila --- novemiza
novena --- nuina
novenante --- nuinante
novenario --- novenariu, nuina, versu de noves sillabas
novero --- numeru, contu, luminzu
novilunio --- luna noa
novitÓ --- novidade, nova
novizio --- noitolu, nou, novitziu
nozione --- nossione, connoschimentu
nozze --- cojuviu, isposalitziu, cojuonzu
nube --- nue
nubifragio --- temporada, issussiu, irrida, corfu d'aba, trýschia, trechetu
nubile --- bacanza
nuca --- gatile
nucleare --- nucleare
nucleo --- nucleu
nudista --- nudista
nuditÓ --- nudesa
nudo --- nudu, nudu nudu
nugolo --- nue, bolu
nulla --- nudda, nicchis
nullatenente --- buzacchi boidu, culi tapulau, poveru poveru
nullitÓ --- nullidade
nullo --- nullu, chi non balet
nume --- deu, deus, deidade
numerale --- numerale
numerare --- numerare
numerazione --- numeratzione
numerico --- numericu
numero --- numeru
numeroso --- numerosu
numismatica --- numismatica
nunziatura --- nuntziadura
nunzio --- nussiu, missu, curreu
nuocere --- nochere
nuora --- nura
nuorese --- nuoresu
Nuoro --- N¨oro
nuotare --- nadare
nuotatore --- nadadore
nuoto --- nadidu, nadonzu
nuovamente --- torra, un'ater 'orta
nuovissimo --- nou nou
nuovo --- nou, noale
nuraghe --- nurache
nuragico --- nuraghesu, nuragicu
nutrice --- tataja, mama 'e tita
nutriente --- sustassiosu, tatosu
nutrimento --- alimentu, paponzu, papu
nutrire --- addescare, nudricare
nutrizione --- addescu, addesconzu, paponzu, mandiconzu
nuvola --- nue
nuvolone --- papantule
nuvolositÓ --- annoonzu
nuvoloso --- annoau
nuziale --- de cojuviu, nutziale