Gonario Carta Brocca

 

M


ma --- ma, però
macabro --- orrorosu
macaco --- maccaccu
macché --- pacu bene, cantecantu, macchè
maccheronata --- macarronada
maccherone --- macarrone
maccheronico --- porcheddinu
macchia --- mantza, macra, macula, bullu, marca, crentia, nesica
macchia --- mata, tupa, grisizone
macchiare --- mantzare, macrare, bullare
macchie bluastre delle gambe --- puddericos
macchietta --- caricatura
macchiettare --- pintirinare
macchina --- macchina
macchinario --- macchinariu
macchinazione --- trassa, trampa, ordiminzu
macchinista --- macchinista
macchiolina --- macrichedda
macedonia --- macedonia
macellaio --- masellarzu, bangalarzu
macellare --- masellare, bangare
macelleria --- masellu, bangu
macello --- masellu, botzidorzu
macerare --- amoddicare, apojare
macereto --- suluda, suludra
maceria --- ruinas, muridinas, muros rutos
macigno --- crastu, roca
macilento --- irminudiu, istasiu, lanzu che terra, tot'ossos, ispetu, romasu, arressu
macina --- mola
macinacaffè --- mola de su cafè
macinare --- molere
macinatore --- molinzanu
macinatura --- molidura, molinonzu
macinino --- moledda
maciulla --- argana
maciullare --- arganare
macroscopico --- mannu
Maddalena --- Madalena, Mallena
màdia --- lacu, lachedda
madido --- a un'ùnzulu, suorau pilu pilu
Madonna --- Nostra Sennora
madornale --- mannu istranu
madre --- mama, mamai
madrepatria --- patria
madreperla --- matripella
madrepora --- preda de mare, madrepora
madrigale --- madrigale
madrina --- nonna, nonnoi
maestà --- maestade
maestosità --- imponentzia, maestosidade
maestrale --- traessarzu
maestria --- abilidade
maestro --- mastru
mafia --- mafia
mafioso --- mafiosu
maga --- maiarza
magagna --- magagna, difetu, pecca
magari --- tambene, a bonu, mancari
magazziniere --- magasineri
magazzino --- magasinu, frundacu
maggese --- paperile
maggio --- maju
maggiorana --- majorana
maggioranza --- majoria, maggiorantzia
maggiorare --- creschere, aumentare, irmanniare
maggiordomo --- mastru de domo, maggiordomo
maggiore --- mezore, majore, prus mannu
maggiorenne --- mannu, intrau in edade
maggiorente --- printzipale
maggiormente --- prus e prus
magi --- sos tres res
magia --- majia, maghia
magico --- magicu, mazicu
magistero --- mazisteru
magistrale --- mazistrale
magistrato --- mazistrau
magistratura --- mazistradura
maglia --- mallia
maglietta --- mallieta
maglio --- mazu, matzolu
maglione --- gorfo, mallione
magnanimo --- zenerosu, de bonu coro
magnate --- riccone, printzipale
magnesia --- mannesia
magnete --- calamida
magnetico --- magneticu
magnificare --- bantare, amirare
magnifico --- mannu, grandi, pomposu
magniloquente --- arca de siessia, barrosu
magnolia --- magnolia
mago --- maiarzu, magu
magone --- nudu, anneu, dispiachere
magrezza --- lanzesa, lanzore
magro --- lanzu, romasu, iscarrainzu, istrizile, istasiu, ispetu, arressu in crae, tot’ossos
magrolino --- lanzeddu
mai --- mai
maiale --- porcu, mannale, tzotzò, ochisorzu, annicru, bedustu, majale
maialetto --- porcheddu
maiolica --- maiolica
maionese --- maionese
mais --- tricuindias
maiuscola --- litera manna, maiuscola
malafede --- malafede, malafide
malagevole --- iscumbeniosu
malalingua --- limbudu, limbiranchiu, limbilongu
malandato --- male postu, malandau
malandrino --- malandrinu
malanno --- malannu, malas pascas, malas santas dies
malapena --- azicu, apenas
malaria --- malaria, male de isprene
malasorte --- malasorte
malaticcio --- malaidonzu, malaideddu, tzaccorau
malato --- malaidu
malattia --- maladia, male
malauguratamente --- po dirgrassia, po malasorte
malaugurio --- malaura, malas pascas
malavoglia --- malaoza, malagana
malavventurato --- malabenturau
malavvezzo --- malimbitzau
malcapitato --- malassortiu, dirditzau
malconcio --- male postu, male cumbinau, male acchipazau
malcontento --- malecuntentu, discuntentu
maldestro --- nurtilatzu, irgrabau, isentu
maldicente --- contularzu, limbamala
male --- male
maledetto --- maleitu
maledire --- maleichere
maledizione --- maledissione
maleducato --- maleducau
maleficio --- malefissiu, prendinzu, ocrumalu
malefico --- maleficu, malinnu
maleodorante --- pudidu, putzionosu, pudeschiu, fracosu
malerba --- erva mala
malessere --- istonzu male
malevolo --- mal'intrannau
malfamato --- lumenau male
malfatto --- maleatu
malfattore --- tramperi, disonestu
malfermo --- malefrimu, a chilliu
malgrado --- sende chi, peri chi
malia --- majia
maliardo --- maiarzu
malignare --- allegare male, bocare coas, criticare, bocare isputzu
maligno --- malinnu
malinconia --- annuzu, tristura, poccandìa
malinconico --- de mala mutria, de mal'ispessia
malintenzionato --- malintessionau
malinteso --- malecumpresa
malissimo --- male meda, pessu
malizia --- malissia
malizioso --- malissiosu
malleabile --- modde, chi si prestat
malleolo --- ossu 'e su ruviosu
malmenare --- mazare, iscudere, disastrare
malmesso --- male postu, male cussertu, male acchipazau
malmignatta --- arza
malnato --- male naschiu, male fadau
malocchio --- ocru malu
malora --- oramala, innoromala
malore --- mancamentu, maladia
malridotto --- fatu a bisera, malacchipazau, irdraganau
malsano --- malesanu
malsicuro --- pacu securu
malta --- mischia, impastu, carchina
maltempo --- tempus malu
malto --- maltu
maltrattare --- malutratare, facher a bisera, demozare
malumore --- malumore, more malu, mala mutria
malva --- marmaredda
malvagio --- malu, cori nieddu, malintrannau
malvagità --- maledade, malinzile
malvasia --- marmasia
malvivente --- bandidu, malandrinu
malvolentieri --- a mala 'oza, a mala gana, a dirzeniu
mamma --- mamai, mama
mammario --- de sa tita
mammella --- tita, petus, mela de su sinu
mammifero --- mamiferu
mammola --- viola
manata --- manada
mancamento --- mancamentu
mancante --- mancante
mancanza --- mancantzia
mancare --- mancare
manchevolezza --- mancantzia
mancia --- bona manu, istrina, impannu
manciata --- francada, junta, punzu
mancino --- mancosu, mànchinu
manco --- mancu
mandamento --- mandamentu
mandante --- mandante
mandar via --- dispatzare, irghelare, irderghere, istrajare
mandare --- imbiare, mandare
mandarino --- mandarinu
mandatario --- mandatariu
mandato --- mandau, mandatu
mandibola --- barra, cavanu
mandolino --- mandolinu
mandorla --- mendula
mandorleto --- mendularzu
mandria --- tazu, masone, chedda, grustu
mandriano --- bacarzu, pastore, craparzu, porcarzu, bervecarzu
mandrillo --- mandrillu
maneggevole --- manìle
maneggiare --- manizare
maneggio --- manizu
manesco --- mani longu
manetta --- manillia
manette --- ferros
manforte --- azudu
manfrina --- tiritera, trassa
manganellare --- matzuccare
manganello --- matzuccu, lutzu, fuste, manganellu
mangereccio --- bonu a mandicare
mangiare --- mandicare, papare
mangiata --- papada, pasta, tatada, irfrassu
mangiatoia --- mandicadorza
mangiatore --- papadore, pasteri
mangime --- addescu, proenda, mangime
mangione --- pasteri, abuddone, tziu pastas, papastinu
mangiucchiare --- gusta 'usta, pitulare
mania --- mania
maniaco --- maniacu
manica --- manica
manicaretto --- pipitu
manichino --- manichinu
manico --- manica
manicomio --- malincomiu
manicotto --- manicotto
maniera --- manera, ghetu
maniero --- casteddu
manieroso --- manerosu, asseau, crompiu
manifattura --- manizu, manifatura
manifestare --- crarire, amustrare, dare a bidere
manifesto --- cartatzellu, manifestu
maniglia --- manillia
manigoldo --- birbante, malandrinu
manipolare --- manizare, manipulare
manipolo --- mannuta, tropa
maniscalco --- ferreri, mastru de ferru
mannaia --- grestale
mannello --- mannuta
mano --- manu
manodopera --- manialìa, personale
manomesso --- tocau
manopola --- manopola
manoscritto --- manoscritu
manovalanza --- manialìa, maniales
manovale --- maniale, manobre, botzo
manovella --- manovella
manovra --- manovra
manovrare --- manovrare
manrovescio --- iscambessu, istuturrada, manimbesse
mansarda --- sostre
mansione --- incarrigu
mansueto --- masedu, bonu che-i su pane
mansuetudine --- masedia
mantello --- gapa, gabanu
mantello degli animali --- bintinu
mantenere --- mantennere
mantenimento --- mantenimentu
mantice --- fodde
mantide --- garriadorza
manto --- bintinu
manuale --- manuale
manualità --- manualidade, abilidade
manubrio --- manubriu
manufatto --- maniestu, travallu fatu a manu
manutenzione --- manizu, donzu cara
manzo --- boeddu, tentorzu, trau
maomettano --- maometanu
mappa --- mapa
mappale --- mapale
mappamondo --- mapamundu
marachella --- pipiada, baia
marasma --- afusu, triulu
maratona --- cursa a pè, maratona
maratoneta --- curridore a pè
marca --- marca
marcatore --- marcadore
marchese --- marchesi
marchiare --- marcare, sinnare
marchingegno --- imbentu, traste, ordiminzu
màrchio sm sinnu, trimbu.
marcio --- prudicau, frazicu, solovrau
marcire --- prudicare, solovrare, frazicare
marciume --- prudicatone, solovronzu
Marco --- Marcu, Marcheddu
mare --- mare
marea --- marea
mareggiata --- mareggiada
maremoto --- maremotu
marengo --- marengu
maresciallo --- marissallu
Margherita --- Margaìda
margherita --- margherita
margheritina --- margheritedda
marginale --- secundariu
margine --- oru, pinna, banda
margotta --- parpaine
Maria --- Maria
marinaio --- marineri
marinare la scuola --- irfollare
marino --- marinu
mariolo --- mariolu, birbante
marionetta --- marioneta
maritare --- cojuare
marito --- maridu
mariuolo --- briscantzone
marmaglia --- ratatullia, canallia
marmellata --- marmellata, cufetura
marmista --- marmista
marmitta --- marmitta, pinzada
marmo --- marmuru
marmocchio --- criatura, pitzinnu
marmoreo --- de marmuru
marmotta --- marmota
marna --- terra luzana
marocchino --- marocchinu
marpione --- marzane, imbrollone
marrano --- marranu
martedì --- martis
martellamento --- toccheddonzu, dibi daba, acchicconzu
martellare --- marteddare
martello --- marteddu
martingala --- martingalla
Martino --- Martine, Martinu
martire --- martire
martirio --- martirizu, martiriu
martora --- grassile
martoriare --- marturiare
marza --- isticca, pua
marziale --- de gherra, martziale
marziano --- martzianu
marzo --- martu
marzolino --- martale
mascalzone --- birbante, canallia
mascella --- barra, canterzu, cavanu
maschera --- carota, mascara
mascherare --- carotare, mascarare
mascherata --- mascarada, mascarà
mascherina --- mascaredda
maschiaccio --- mascrone, pitzinnone
maschietto --- mascritu
maschile --- mascrinu, mascru
maschio --- mascru
masnada --- ghenga
masnadiero --- birbante, iscapiavias
masonite --- masonite
massa --- massulu, muntone
massacrare --- massacrare, isperdere
massacro --- isterminiu, isperdissiu
massaggiare --- massazare, iscariare
massaggio --- massazu, iscarionzu
massaia --- massaja
masserizie --- trastes, aurtos
massetto --- amassu
massiccio --- massissu
massima --- ditzu, massima
massimamente --- mascamente
masso --- crastu, roca, massu
mastello --- tineddu
masticare --- mastricare, matulare, gramuzare, molere
masticazione --- mastriconzu
mastice --- mastitze
mastino --- cane de mossu
mastite --- male de sa tita, mastite
mastodonte --- zigante
mastro --- mastru
mastruca --- bervechina
masturbarsi --- pulicare, aporpoddare
masturbazione --- pulica, aporpoddonzu
matassa --- aspia
matematica --- matematica
materasso --- tramata, mantalafu
materia --- materia
materiale --- materiale
materialista --- materialista
maternità --- maternidade
materno --- maternu
matita --- lapis
matrice --- madriche, froma
matricida --- morimamas
matricola --- matricula
matrigna --- idrica, fridica
matrimonio --- cojuvìu, isposalitziu
matrona --- matrona
mattacchione --- brullanu, maconatzu, azocatzau
mattarello --- maconatzu, macheddu
mattatoio --- botzidorzu, masellu
Matteo --- Mateu
matterello --- tùturu
mattina --- manzanu
mattinata --- manzanada
mattiniero --- chitanu, chitulanu
mattino --- manzanu, arborinu, manzaneddu
matto --- macu, tocau a zuale
mattoide --- gaddinosu, maccocco
mattone --- matone
mattonella --- matonella
mattutino --- de manzanu, chitulanu
maturare --- cochere, crompire
maturità --- maduresa, crompimentu, maturidade
maturo --- crompiu, cotu, fatu
matusalemme --- betzu predale, Matusalemme
mauritano --- maurreddinu
Maurizio --- Mauritziu
mausoleo --- mausoleo
mazurca --- mazurca
mazza --- matza, matzuccu
mazzata --- corfu de matza, matzada
mazzo --- matule, matu
mazzolino --- maticheddu
mazzuola --- matola
meandro --- ghiroe, ziru
meccanica --- meccanica
meccanico --- meccanicu
meccanismo --- meccanismu
meccanizzare --- mecanizare
mecenate --- mecenate
meco --- chin mecus
medaglia --- medalla
medagliere --- medalleri
medaglietta --- medalledda
medaglione --- medallone
medesimo --- propiu, etotu
media --- media
mediano --- mesanu, mesulanu, metzanu
mediante --- chin, grassias a
mediare --- tratare, facher a omine 'e mesu
mediatore --- paralimpu, mediadore, omine 'e mesu
medicamento --- meiconzu
medicamentoso --- meichinosu
medicare --- meicare
medicina --- meichina
medicinale --- meichina
medico --- meicu, dutore
medievale --- medievale
medio --- mediu, de mesu
mediocre --- mesulanu, iscassu, metzanu
mediocrità --- balinzu pacu mediocridade
medioevo --- medioevu
meditabondo --- pessamentosu, apessamentau
meditare --- pessare, irfrichinare
meditazione --- pessonzu, meditatzione
medusa --- medusa
mefitico --- tosconosu, pudidu
megafono --- antiaoche, megafono
megalitico --- megaliticu, de preda
megalomane --- macu cretiu, megalomane
megera --- surbile, maiarza
meglio --- menzus
mela --- mela
mela appiola --- melapiu
melacotogna --- melachidonza
melagrana --- granada, melagranada
melanzana --- predinzanu
melassa --- melassa
melenso --- durconzu, bambu, poliosu
mellifluo --- durche che mele, contomosu
melma --- ludu, ludrau, loroddu
melodia --- melodia
melodioso --- melodioso
melodramma --- melodramma
melone --- melone
melopea --- cantos, canticos
membro --- mermu, membru
memorabile --- d'amentare, memorabile
memoria --- memoria, amentu
memoriale --- memoriale
memorizzare --- amentare, tenner a mente, imparare a memoria, mantenner in conca
menagramo --- feridore a ocru, ponidore d'ocru malu
menare --- iscudere, acchiccare, picare
mendace --- faularzu, fassu, culu 'e 'aulas
mendicante --- pedidore, pedulianu, limusineri
mendicare --- pedire, limusinare
menestrello --- cantadore
menhir --- preda ritza, menhir
meningite --- meninzite
menisco --- ossu de su 'inucru, meniscu
meno --- mancu, prus pacu
menomale --- mancu male, pacumale
menomare --- isempiare, menguare
menopausa --- menopausa
mensa --- mesa
mensile --- mensile, paca
mensilità --- mesada
mensola --- gruanissa, mensola
menta --- amenta
mentale --- mentale
mentalità --- mentalidade
mentalmente --- a mente
mentastro --- amenta areste
mente --- mente
mentecatto --- macu, istorroniau, zirau de torronos
mentina --- amentina
mentire --- narrere faulas
mentitore --- faularzu, ingaberi
mento --- barva
mentolo --- mentolu
mentre --- mentres, in s'interi
menzionare --- amentare, lumenare
menzione --- amentu, luminzu, lumenonzu
menzogna --- faula
menzognero --- faularzu, ingaberi
meraviglia --- meravilla, ispantu, ispapatu
meravigliare --- ameravillare
meravigliato --- ameravillau, ispapatau
meraviglioso --- meravillosu
mercante --- bendidore, mercante
mercanteggiare --- negossiare, tratare
mercantile --- mercantile
mercanzia --- roba de 'endere
mercato --- mercau
merce --- mertze, roba
mercenario --- mercenariu
merceria --- chincallieria
merciaio --- benduleri, butegheri
mercoledì --- mercuris
mercurio --- mercuriu
merda --- merda, caccu, ghio
merdoso --- merdosu
merenda --- ispuntineddu
meretrice --- femina mala, bagassa, culi 'uddia
meridiana --- rellozu a sole, meridiana
meridiano --- meridianu
meridionale --- meridionale
meridione --- meridione
meriggiare --- meriare
meriggio --- meriacu
meringa --- maricosu
meritare --- meritare
merito --- meritu
meritorio --- meritoriu
merletto --- randa
merlo --- merula
merluzzo --- merulutzu
mesata --- mesada
mescere --- ghetare, porrire a biere
meschinità --- mischinidade, miseria
mescolamento --- amischionzu
mescolanza --- misturitu
mescolare --- muricare, amischiare
mese --- mese
messa --- missa
messa --- posta
messaggero --- nussiu, missu, curreu
messaggio --- messazu, punta de billete, bisonzu
messale --- missale
messe --- laore, sede
messere --- sennore, don, donnu
messia --- messia
messinscena --- finta, aposta
mestare --- muricare, bulluzare
mestatoio --- murica, pilisa
mestiere --- mestieri
mestizia --- primadura, primonzu
mesto --- primau, de mala mutria
mestolo --- turudda
mestruazione --- mese, regula
meta --- iscopu, fine
metà --- mesu, ladus, perra, metade
metafisica --- metafisica
metafora --- metafora
metallico --- metallicu
metallo --- metallu
metallurgia --- metallurzia
metamorfosi --- istramudinzu, muda, cambiamentu, metamorfosi
metano --- metanu
meteora --- meteora, isteddu coudu
meteorismo --- bentu malu, ufreddonzu
meteorite --- isteddu tramudau, meteorite
metereologia --- metereolozia
meticcio --- metitzu
meticolosità --- pretzisione
metodico --- metodicu
metodo --- criteriu, regula
metrica --- metrica
metrico --- metricu
metro --- metro
metropoli --- metropoli, tzitade manna
mettere --- ponnere, mintire
mezzacartuccia --- mesucartutza, carteta
mezzadria --- mesapare
mezzadro --- mezadru
mezzanotte --- mesanote
mezzeria --- mesania
mezzo --- mesu, mediu
mezzobusto --- mesubustu
mezzogiorno --- mesudie
mezzolitro --- mesulitru
mezzora --- mesora
mi --- mi, mimi
miagolare --- maulare
miagolio --- maulonzu
miasma --- tapa, aera mala
micchetta --- paninu
miccia --- mertza
Michele --- Michelli, Miale
micidiale --- mortale
micio --- munninnu, gatu, mussitu, musci
micosi --- runza, male crapinu
microbo --- microbu
microfono --- microfono
microscopico --- minudeddeddu, microscopicu
microscopio --- micoscopiu
midollo --- miuddu
mie --- mias
miei --- mios
miele --- mele
mietere --- messare
mietitore --- messadore
mietitrice --- messadora, mietitrice
mietitura --- messonzu
migliaia --- miza, mizas
miglio --- migliu
miglioramento --- mezoru, mezoria
migliorare --- mezorare
migliore --- menzus
mignatta --- ambisue
mignattaio --- ambisuarzu
mignolo --- poddicheddu
migrare --- tucare, tramudare, emigrare, disterrare
migratore --- migradore
mila --- miza
miliardo --- miliardu
miliare --- miliare
milionario --- milionariu
militante --- militante
militare --- militare, sordadu
milite --- sordadu
milizia --- militzia
millantare --- bantare, ispazare
millantatore --- braga boidu, pazesu, fanfarrone
mille --- milli
millenario --- millenariu
millennio --- mill'annos
millepiedi --- chentupiudu
milligrammo --- milligramu
millimetro --- millimetru
milza --- isprene
mimare --- istrocchere, mimare
mimetizzare --- mascarare, cuare
mimica --- zestros, pantumima
mimo --- atore de pantumima
mimosa --- mimosa
mina --- mina
minaccia --- meneta
minacciare --- menetare
minare --- minare
minareto --- minaretu
minatore --- minadore
minatorio --- menetosu, minatoriu
minchione --- doddoi, cocone, doddoatzu, collone
minerale --- minerale
minerario --- minerariu
minestra --- minestra
minestrina --- minestredda
minestrone --- minestrone
mingherlino --- lanzeddu, minudeddu, istrizile
miniare --- miniare
miniatura --- miniadura
miniera --- miniera
minimizzare --- minimizare, menguare
minimo --- minimu
ministero --- ministeriu
ministro --- ministru
minoranza --- minorìa, minorantza
minorato --- irminuiu, casticau, guastu
minore --- pitzoccu, minore
minorenne --- minore, pitzinnu, minorache
minuetto --- minuetto
minuscolo --- minudu, minunculu
minutaglia --- minudaza, minudessia
minuto --- minutu
minuzia --- minudessia
minuzioso --- pretzisu, innenneriosu
minzione --- pissada, pissonzu, cambiare s'aba a s'olia, facher aba
mio --- miu
miope --- visti curtzu, miope
miopia --- vista curtza, miopia
mira --- mira, puntonzu
mirabile --- meravillosu
mirabolante --- ispantosu
miracolare --- meraculare
miracolo --- meraculu
miracoloso --- meraculosu
mirare --- puntare
miriade --- pore, muntone, issussiu
mirino --- mirinu
mirra --- mirra
mirtillo --- mirtillu
mirto --- murta
misantropo --- areste, assolau
miscela --- misturitu, miscela
miscelare --- amischiare
mischia --- bria, tzuntzuddonzu
mischiare --- amischiare
misconoscere --- disconnoschere
miscredente --- miscredente, palas a cresia
miscuglio --- misturitu
miserabile --- miserabile
miserando --- de lastimare
miserello --- mischinu, poverinu
miserere --- miserere
miseria --- bisonzu, poveresa, miseria
misericordia --- misericordia
misero --- miseru, mischinu
miserrimo --- miseru miseru, prus de miseru, no at aba in brocca
misfatto --- disaccatu, dannu
misogino --- time 'eminas
missile --- missile
missionario --- missionariu
missione --- missione
missiva --- litera, billete
misterioso --- misteriosu
mistero --- misteriu, arcanu
mistico --- misticu
mistificatore --- inganniosu, trampadore
mistificazione --- ingannìa
misto --- amischiau, misturu
misura --- medida, mesura
misurare --- medire
misurazione --- mesuronzu
misurino --- mesurinu
mitezza --- masedìa
mitigare --- abrandare, illeviare, addurcare
mitilo --- cotza
mito --- mitu, paristoria
mitologia --- mitologia
mitologico --- mitologicu
mitomane --- pazesu, imbenta 'aulas
mitra --- mitra
mitraglia --- mitrallia
mitragliare --- mitralliare
mitragliere --- mitrallieri
mittente --- mandante
mnemonico --- de memoria
mobile --- mobile, chi si mofet
mobilia --- mobilia, mobiliu
mobilità --- mobilidade
mobilitazione --- mobilitatzione
mocassino --- mocassinu
moccio --- mucone
moccioso --- muconosu
moda --- moda
modalità --- modalidade
modellare --- modellare, sestare
modello --- modellu, sestu
moderare --- moderare
moderato --- prachidu, moderau
modernità --- modernidade
moderno --- modernu, de oje
modestamente --- modestamente
modestia --- modestia
modesto --- modestu
modico --- baratu
modifica --- modifica, cambiamentu
modificare --- cambiare, mudare
modo --- modu, manera
modulare --- modulare
modulo --- modulu
mogano --- moganu
mogio --- modde, tristu, tùrdinu
moglie --- muzere, femina, isposa
moina --- losinga
mola --- mola
molare --- arrodare, irmolare
molare --- dente de canterzu
mole --- mannaria, grussaria
molecola --- molecola
molenda --- molidura, molenda
molestare --- molestare, irfadare, proare sa conca, proare sa passiessia
molestia --- irfadu, molestia
molesto --- irfadosu, puntzurru, molestu
molinaro --- molinzanu
molitura --- molinzu
molla --- molla
mollare --- illascare, iscapare, allentare
molle --- modde, prude
molleggiato --- corriatu, leviu, lentu, molleggiau
molletta --- molletta
mollettone --- molletone
mollezza --- moddesa, moddura, moddore
mollica --- mata de coccone
molliccio --- moddeddu, modditonosu
mollusco --- soriche de mare, molluscu
molo --- molu
molosso --- cane de mossu, molossu
moltiplicare --- moltiplicare
moltissimo --- a ira, a pore, meda mannu, issumessia
moltitudine --- muntone, tropa manna, prufessone
molto --- meda
momentaneamente --- in custu mementu, ora po ora, como ch'est como
momentaneo --- momentaneu
momento --- iscuta, eccantu, mementu
monaca --- monza
monaco --- prade
monarca --- re, monarca
monarchia --- monarchia
monastero --- cumbentu, monasteriu
moncherino --- muruddu
monco --- irmutzurrau, mutzurru
mondana --- mundana, bagassa
mondare --- innetare, prugare, pulire
mondezza --- arga
mondezzaio --- muntonarzu
mondiale --- mondiale
mondiglia --- ghinina
mondo --- mundu
monellaccio --- briscantzone
moneta --- muneda, petza
monetine --- minudu, niccheddas
mongolfiera --- mongolfiera
monile --- prenda, collana, petzu d'oro
monito --- avertimentu, meneta
monologo --- allegonzu a sa sola
monopattino --- monopatinu
monopolio --- monopoliu
monotonia --- annuzu, irfadu
monsignore --- mussennore
monta --- coperimentu, coperinzu, monta
montaggio --- montaggiu
montagna --- monte
montagnino --- montaresu, montanninu, serranu
montano --- montaresu, de monte
montante --- montante
montare --- coperrere, currere, caddicare, antiare, montare
montatura --- montadura
monte --- monte
monticello --- monticheddu, sedda, serra
montone --- mascru
montuoso --- montuosu
monumentale --- monumentale
monumento --- monumentu
mora --- mura, murichessa
mora --- ritardu, mora
morale --- morale
moralista --- moralista
moralità --- moralidade
moratoria --- proroga
morbidezza --- moddura
morbido --- modde, lentu, modditonosu
morbillo --- ortiada
morbo --- maladia, male
morchia --- murca
mordacchia --- camu
mordace --- mossicosu
mordere --- mossere
morente --- moribundu, mori mori, a biu mori
moresco --- moriscu
morettino --- nieddutulu
morfina --- morfina
moria --- mortorzu, mortìna
moribondo --- morturu, moribundu
morire --- morrere
mormorare --- mumuchiare, muire, iscusiare
mormorio --- mumuchionzu, nara nara, muina, pesperu bassu
moro --- moro
moro --- murichessa
morosità --- morosidade
moroso --- morosu
morra --- murra
morsa --- caragolu
morsicare --- mossere
morso --- mossa
mortaio --- mutarzu
mortale --- mortale
mortalità --- mortalidade
mortaretto --- bombedda
morte --- morte
mortifero --- mortale
mortificare --- umiliare
morto --- mortu, tostau, apiroddau, in s'ateru mundu
mortorio --- mortoriu
mortuario --- mortuariu
mosaico --- mosaicu
mosca --- musca
mosca carnaria --- muscone
mosca cavallina --- musca caddina
moscacieca --- apupona apupona
moscardino --- muscardinu
moscato --- nuscadellu
moscerino --- muschitu
moschea --- moschea
moschettiere --- muscheteri
moschetto --- muschete
moscio --- brodde, fraccu, modde, lentu
moscone --- muscone
Mosè --- Mosè
mossa --- chinnìda, mofida, mossa
mosso --- mofiu
mostarda --- mustarda
mosto --- mustu
mostoso --- mustosu
mostra --- mustra
mostrare --- amustrare
mostrina --- mustrina
mostro --- tziorcu, surbile, boboi, bobotzi, marramioti
mostruosità --- mostruosidade
mota --- ludrau, ludu
motivare --- mutivare
motivo --- mutivu
moto --- motu, movimentu
motocicletta --- moto
motonave --- motonave
motopompa --- motopompa
motore --- motore
motorista --- motorista
motorizzare --- motorizare
motoscafo --- motoscafu
motrice --- motritze
motteggiare --- befare, picare in ziru, irfutire
motteggio --- brulla, tzascu
mottetto --- mutu
motto --- ditzu
movente --- movente
movibile --- chi mofet, a chilliu
movimentare --- mofere, ischidare, animare
movimento --- mofinzu, movimentu
mozione --- motzione
mozzare --- mutzinare, truncare
mozzarella --- motzarella
mozzicone --- tzicca
mozzo --- nuche de roda, motzo
mucca --- baca
mucchio --- muntone, pira
muco --- muccu, mucone
muffa --- mucore, lanedda
muflone --- muvrone, muvra
mugghiare --- muilare
muggine --- muggine, muzine
muggire --- muilare
muggito --- muilu
mugnaio --- molinarzu, molinariu
mugolare --- tunchiare, murrunzare
mugugnare --- murrunzare
mugugno --- murrunzu
mulattiera --- andala de mulos
muliebre --- de femina, femininu
mulinello --- trumuzone
mulino --- mulinu
mulo --- mulu
multa --- multa
multicolore --- de chentu colores
multiforme --- de medas fromas, de medas maneras
multiplo --- multiplu
mummia --- mumia
mummificare --- facher a mumia
mungere --- murghere
mungitoio --- murghijola
mungitore --- murghidore
mungitura --- murghinzu
municipale --- munitzipale, cumonale
municipio --- domo cumonale
munifico --- de bonu coro, punzi lascu
munire --- frunire, fortificare
munizione --- munissione
munto --- murtu
muovere --- mofere, chinnire, tucare
muraglia --- muralla
murale --- de muru
murare --- murare, fachere muru, pesare muru
muratore --- mastru 'e muru
muratura --- muradura
murena --- murena
muretto --- mureddu
murice --- soricchittu de mare
muro --- muru
musa --- musa
musale --- murrale, frunchile
muschio --- lanedda
muscolo --- musculu
muscoloso --- muscolosu
muscoso --- laneddau
museo --- moisè, museu
museruola --- musarola
musica --- musica
musicale --- musicale
musicalità --- musicalidade
musicante --- toccadore
musicare --- musicare
musicista --- musitzista, mastru 'e musica
muso --- fruncu, murru
musone --- tziu primau, a fruncu 'atu, a fruncu che sue
musoneria --- mutria, primadura
mustela --- ghenna 'e muru
musulmano --- mussulmanu
muta --- muta, cambiu, tramuda
mutamento --- cambiu, tramudonzu, istramudinzu, mudadura
mutande --- mudandas
mutare --- tramudare, istramudire, cambiare
mutevole --- incostante, fune 'e lana
mutezza --- mudesa, mudine
mutilare --- istropiare, isempiare, iscronniare, mutilare
mutismo --- mudine
muto --- mudu, calliau, tuponau
mutua --- mutua
mutuare --- imprestare
mutuo --- a pare pare
mutuo --- imprestu