Gonario Carta Brocca

 

F


fabbisogno --- netzessariu, su 'e manizu
fabbrica --- fabrica
fabbricabile --- fabricabile
fabbricante --- fabricante, fachidore
fabbricato --- fraicau, fraicu
fabbricazione --- fabricatzione
fabbro --- frailarzu, mastru de 'erru
fabico --- afabicu
faccenda --- faina, chistione
faccendiere --- inturuddone, faineri
facchinaggio --- facchinazu
facchino --- facchinu
faccia --- cara, fatze, chiza, grista
facciata --- afatzada, fronte
faceto --- brullanu, ispiritosu
facezia --- brulletta, brulla 'e sero
facies --- grina, ambriu
facile --- fatzile
facinoroso --- brionzanu, puntzurradore, triula locos
facitore --- fachidore
facoltÓ --- facurtade, capatzidade
facoltativo --- a piachere
facoltoso --- riccu, possidente, de zente
facondo --- ben'allegau, durconzu
faggio --- fazu
fagiano --- fagianu
fagiolino --- basoleddu
fagiolo --- basolu, basolu pera, basolu pitudu
faglia --- perca, ispaccadura
fagotto --- imbolicu
faida --- disamistade, vendita
falange --- falange, legione
falange --- ossu de poddiches
falbo --- melinu, grogastru
falcata --- passu, isperriada
falce --- farche
falce fienaia --- frullana
falchetto --- astore codda 'entu
falciare --- messare
falciatore --- messadore
falcidia --- decumadura, mengua
falcione --- archione
falco --- astore
falda --- piza, pala, costale
falegname --- mastru 'e linna
falegnameria --- butega de mastru 'e linna
falena --- leporeddu
falla --- istampu, crepadura
fallace --- tramposu, inganniosu
fallacia --- fassidade, ingannýa
fallare --- faddire
fallico --- de sa mintza
fallimento --- fallimentu
fallo --- faddida, curpa, neche
fallo --- mintza, ferramenta
fal˛ --- focu mannu, focu de sant'Antoni
falsario --- falsariu
falsificare --- contrafachere
falsitÓ --- fassidade, faula
falso --- fassu
fama --- lumene, nomea, fama, issonu, luminzu
fame --- famene, gana, apetitu
famelico --- alluscau, ganosu, irfamicau, mortu ‘e ‘amene
famigerato --- malelumenau
famiglia --- familia, ereu
familiaritÓ --- cumonessia
famoso --- lumenau, connotu
fanale --- lantione
fanatico --- fanaticu, fissau
fanciullezza --- pitzinnia
fanciullo --- pitzinnu, pitzinneddu
fandonia --- faula, gardolina, fassidade, balla
fanfara --- fanfara
fanfarone --- fanfarrone, barrosu, tzarrone
fanghiglia --- ludrau, ludarzu
fango --- ludu, loroddu
fangoso --- ludosu
fannullone --- mandrone, paliritzu, manisicu
fantasia --- fantasia
fantasma --- pantama, umbra, pupa
fantasticare --- sonniare
fantastico --- fantasticu
fante --- sordadu, teracu, laccaju
fanteria --- fanteria
fantino --- cadderi, curridore a caddu
fantoccio --- mamutone, pupa
fantomatico --- fantasticu, imazinariu
farabutto --- farabutu, lazarone, arga ‘e muntonarzu
faraona --- faraona
faraone --- faraone
farcire --- imbutire, prenare
fardello --- imbolicu, pesaroddu, garriu
fare --- fachere
faretra --- faretra
farfalla --- leporedda, mariposa
farfugliare --- coccojare, mastricare sas paraulas
farina --- farina, poddine
farina zero zero --- poddine lumbardu
farinaccio --- farinatzu
faringe --- ganga, guturu
faringite --- dolore de 'uturu
farinoso --- farinosu
fariseo --- fariseu
farmacia --- butegarýa, farmatzia
farmacista --- farmatzista, butegariu
farmaco --- meichina
farneticare --- istenteriare, variare, dilliriare
farragine --- misturitu, impiastru
farsa --- bufonada
farsetto --- cosso
fascia --- fasca
fasciare --- fascare, chinghere
fasciatura --- fascadura
fascicolo --- fasciculu
fascina --- fasche, faschina, faschizola
fascino --- incantu, amaju
fascio --- fasche, francada, mannuta
fascismo --- fascismu
fase --- fase
fastidio --- fastidiu, irfadu
fastidioso --- fastidiosu, irfadosu
fasto --- pomposidade, bundassia, lussu
fasullo --- fassu
fata --- jana, fada
fatale --- fatale
fatalitÓ --- ostinu, sorte
fatare --- fadare, incantare
fatato --- fadau, incantau
fatica --- fatica, pelea, pistapone
faticaccia --- istripa
faticoso --- istracosu, faticosu
fatidico --- fatale
fatiscente --- male pendiu, betzu
fato --- ostinu, sorte
fattezza --- fatura, ambriu, tratu
fattibile --- chi si podet fachere
fatto --- fatu
fattoria --- fatoria, cuilarza
fattorino --- fatorinu
fattrice --- anzadora
fattucchiera --- maiarza, coga
fattura --- ocru malu, fattura, iscudinzu a libru
fatturato --- faturau
fatuitÓ --- leviesa, macheine
fauci --- gangas, barras
fauna --- fauna
fava --- fÓ
favella --- allega, limba, favella
favilla --- ischintidda
favo --- regra
favola --- paristoria, contassia, contu
favoloso --- incantau, meravillosu, ispantosu
favonio --- bentu papa nie
favore --- piachere, favore
favoreggiare --- favorire, fachere piacheres
favorevole --- in favore, favorevole
favoritismo --- partzialidade
fazione --- gricca, ghenga
faziositÓ --- partzialidade
fazzoletto --- pannutzeddu, pannutzu
febbraio --- frearzu
febbre --- caentura
febbricitante --- accaenturau
feccia --- feche, mama 'e cafŔ, murca, fundalissia
feci --- caccu, caccasina, graddula, caccu 'e ule, ladaminzu, merda puddina, istreccus
fecondare --- fecundare, imprinzare, improssimare, imbonire
fecondo --- fecundu, fertile
fede --- fide, manifide
fedele --- fidele
fedeltÓ --- fidelidade
federa --- puma, cussinera
federale --- federale
federazione --- federatzione
fedifrago --- traitore, fassu
fedina --- fedina
fegato --- ficadu
felce --- filiche
felice --- ditzosu, biadu
felicitÓ --- biadia, ditza, gosu
felino --- felinu
fellone --- traitore
felpa --- felpa
femmina --- femina
femmineo --- femininu
femminile --- femininu
femminista --- feminista
femore --- ossu de sa cossa
fendente --- acchirrada de ispada
fendere --- isperrare, cannire, partire, aperrere
fenditura --- cannidura
fenice --- fenice
fenomenale --- ispantosu, fenomenale
ferale --- mortale
feretro --- baule
feria --- feria
ferino --- ferinu, bestiale
ferire --- ferrere
ferita --- ferta, ferida, crentia, trinchi
feritoia --- columberi, feritoia
fermaglio --- fermallu
fermare --- frimare, parare, mantennere, arreschere
fermata --- frimada
fermentare --- amadricare, buddire, achedare
fermento --- madriche, ghimisone, fermentu
fermezza --- frimesa
fermo --- frimu, parau, arressu, chietu
feroce --- ferotze, disumanu, luntzýnu
ferraglia --- ferramene
ferragosto --- mesaustu
ferramenta --- ferramenta, ferros
ferrare --- ferrare
ferreo --- de 'erru
ferro --- ferru
ferro da stiro --- ferru 'e prantzare
ferroso --- ferrosu
ferrovia --- ferrovia
ferroviere --- ferrovieri
fertile --- fertile
fertilizzare --- ingrassare, contzimare
ferula --- ferula
fervente --- verborosu, caente
fervido --- forte, allutu
fervore --- berbore
fesseria --- caulada, issoloriu
fesso --- ballalloi, doddoi
fesso --- canniu, afilau, fessu
fessura --- crepadura, calancone
festa --- festa, afussione, die nodida
festante --- festaresu
festeggiamento --- festa
festeggiare --- fachere 'esta, festare
festino --- festa, rebota, irfrassu
festivitÓ --- bacadiu
festivo --- festa, die nodida, bacadiu
festoso --- festaresu, alligru
fetente --- putzinosu
fetido --- pudidu, pudeschiu, fracosu
feto --- fedu
fetore --- pudidore
fetta --- fita, tacca, lesca
fettina --- fetina
fettuccia --- veta
feudale --- feudale
feudatario --- feudatariu
feudo --- feudu
fiaba --- contu, paristoria, contassia
fiaccare --- istracare, irfachere, istasire
fiacco --- lenu, modde
fiaccola --- fraca 'e 'ocu
fiala --- fiala, ampulledda
fiamma --- frama
fiammante --- framante
fiammata --- frama, caddu 'e 'ocu, aframiada
fiammeggiare --- aframiare
fiammella --- framichedda
fiammifero --- luminu
fiancata --- fiancada
fiancheggiare --- apozare, amparare
fianco --- costazu, fiancu
fiasco --- fiascu, fallimentu
fiatare --- torrare s'alinu, sulare
fiato --- alinu, respiru, sulida
fiatone --- isalarzonzu, isalenonzu
fibbia --- tibia
fibroma --- fibroma
fibroso --- linnosu
fica --- brodd˛i, budd¨ddu, cÓla, cudda cosa, c¨nnu, d¨ddu, lÓbaru, lŔpore, nat¨ra, nidÓle, pazÓrzu, perperŔche, picchýo, pil˛su, pýlu, porposŔo, trÓste, tŔpere
ficcanaso --- ficchiu, ficchiddiu
ficcare --- cravare, ficchire, tzaccare, mintire
fico --- ficu
fico d'india --- ficumorisca
fico immaturo --- pupu
fico secco --- ficu sica
fico selvatico --- crapuicu
fidanzamento --- amoronzu
fidanzato --- amoradu
fidato --- fidau
fideiussione --- fideiussione
fiducia --- fide, fidutzia
fiducioso --- animosu, cumbintu
fiele --- fele
fienile --- pazarzu
fieno --- fenu
fierezza --- fieresa
fiero --- fieru
fifa --- timinzu, pore, pauria
fifone --- timicosu, isparami e cacca
figgere --- cravare, tzaccare, ifirchire
figlia --- fiza
figliare --- anzare, partorire
figliastra --- fizastra
figliastro --- fizastru
figlio --- fizu
figlioccio --- fizolu
figlioletto --- fizicheddu
figulinaio --- brocchinarzu
figura --- figura
figurina --- figurina
fila --- fila
filamento --- filamentu
filanda --- filadorzu
filantropo --- caridadosu
filare --- fila d'arvores, ria
filare --- filare
filarmonica --- filarmonica
filastrocca --- tiritera, cantilena
filato --- filau, filadu
filatoio --- filadorzu, macchina de filare
filatrice --- filadora, filonzana
filatura --- filadura
fildiferro --- filuerru
filettare --- filetare
filetto --- fileto
filiale --- de fizu, filiale
filibustiere --- filibustieri
filiera --- filiera
filiforme --- sutile, che filu
filigrana --- filigrana
Filippo --- Tilipu
fillirea --- aliderru
fillossera --- fillossera
film --- film, tzinamo
filo --- filu
filo a piombo --- piombo
filo d'erba --- tuddu
filo di luce --- ispera de sole, ocrianu de sole, filu 'e luche
filologia --- filologia
filomena --- rusinnolu, filomena
filone --- filone
filosofia --- filosofia
filosofo --- filosofu
filtrare --- colare, filtrare
filtrare --- sumýre
filtro --- colu, filtru
fimo --- istreccus, ledamene, caccasina
finale --- finale
finalmente --- a sas fines, a sa coa
finanche --- intas, peri
finanza --- finantza
finanziare --- finantziare
finanziere --- finantzieri
finchÚ --- intas chi, intas a cando
fine --- accabada, accabu, fine
fine --- mutivu, iscopu
finestra --- ventana
finestrella --- ventanedda
finezza --- finesa
fingere --- finghere, fachere su bellu in cara
finimondo --- finimundu, degolliu
finire --- accabbare, bocare sa 'une, crompire, arrimare
finissimo --- finicheddu, fineddeddu
finitura --- finidura
fino --- fine, leviu, suttile
fino --- intas, peri
finocchio --- frinucu
finocchio selvatico --- frinucu areste
finora --- intas a como
finta --- finta
fintanto --- intas a cando, intas chi
finto --- fintu, aposta
finzione --- finta, aposta
fio --- pena, curpa, neche
fioccare --- froccare
fiocchetto --- frocchicheddu
fiocco --- froccu
fiocco di neve --- taddaine, tapulu 'e nie
fiocina --- fr¨schina
fiocinare --- fruschinare
fiocine --- foddone
fioco --- lenu, debile
fionda --- frundula
fiondare --- frundulare
fior di farina --- poddine
fioraio --- fioraiu, bendidore 'e frores
fiore --- frore
fiorellino --- froricheddu
fioretto --- prominta
fiorire --- frorire
fioritura --- froridura
fiotto --- pýtziri, cÓntaru
firma --- frima
firmamento --- isteddache, firmamentu
firmare --- frimare
firmatario --- frimadore
fisarmonica --- fisarmonica
fiscale --- fiscale
fiscella --- pischedda
fischiare --- fruschiare
fischiettare --- fruschietare
fischiettio --- fruschietonzu
fischietto --- tziullete
fischio --- fruschiu
fisco --- fiscu
fisica --- fisica
fisico --- carena, carenatu
fisima --- grillu, oriolu, vissiu
fisionomia --- aera, grista, ambriu, bintinu
fisionomista --- fisionomista
fissare --- fissare
fissazione --- grillu, oriolu
fisso --- fissu
fistola --- fistula, istropiu
fitta --- dolore, punta
fittezza --- tipiesa, a pitu 'e pare
fittizio --- fassu, fintu
fitto --- issipiu, assemeneddau, tipýu
fiumana --- prena, frumenarza, istunda
fiume --- frumene, riu
fiutare --- nuscare
fiuto --- fracu, nuscu
flaccido --- brodde, abroddinau, illabarau
flacone --- ampulledda
flagellare --- frazellare
flagello --- frazellu
flagrante --- in greminu
flanella --- franella
flatulenza --- troddiu, bentu malu, pisina, illascada
flauto --- triedda
flebile --- debile, lenu, istasiu
flebite --- flebite
flebotomia --- sangria, sangradura
flebotomo --- sangradore
flemma --- prachidesa, lentore, preýtia
flessibile --- lentu, corriatu
flettere --- incurvare, pinnicare
flirt --- amoronzu, amoratzu
flora --- flora
floricoltore --- fioraiu
floridezza --- prosperidade
florido --- prosperu
floscio --- modde, lentu, atzichirronau
flotta --- frota, flota
fluire --- iscurrere
flusso --- flussu, iscurrinzu
flutto --- cupa d'aba, undada
fluttuare --- variare
fobia --- timoria, pore
foca monaca --- boe marinu
focaccia --- cocconedda, modditzosu, coccone chin gherda, coccone salia
foce --- foche
focherello --- fochicheddu
focolare --- fochile
focositÓ --- alluinzu, buddioria
focoso --- allutu, buddiu
fodera --- aforru, fodera
foderare --- aforrare, foderare
foga --- furia, impetu
foggia --- ghetu, grabu, manera
foggiare --- forziare, fromare
foglia --- foza
fogliame --- foza, sirva, fozasina
foglio --- fozu
fogna --- fogna, cundutu
foia --- assuadura, calore, arretumene
fola --- contassia, paristoria, contu
folata --- abenturiada
folclore --- folclore
folgorante --- luchidu, chi 'etat rajos
folgorare --- illampizare, fulminare
folgore --- lampu, raju
folla --- tropa, prufessone, folla
folle --- ammacchiau, irvaliau, istorroniau, tocau a zuale, mancante, dischissiau, trubulu
folleggiare --- fachere su macu
folletto --- ispirideddu, dimonieddu
follia --- irvaliu, ammacchiu, istorroniu
folto --- issipiu, incarcau, tipiu, a pitu 'e pare
fomentare --- pilisare, arrunzare
fondamenta --- fundamentos
fondamento --- fundamentu
fondare --- fundare
fondazione --- fundatzione
fondello --- culera
fondere --- iscazare
fonderia --- iscazadorzu, iscazatoriu
fondiario --- fondiariu
fondina --- fondina, istuzu
fondo --- fundu
fondo --- fungudu, profundu, tudu
fonema --- fonema
fonetico --- foneticu
fontana --- funtana
fonte --- funtana, bena, cantaru
foraggiamento --- aproendonzu, aproendadura
foraggiare --- aproendare
foraggio --- forazu
forania --- forania
forare --- istampare, pertunghere, bucare
forasiepe --- tricchi, pisinache
foratino --- matone bucau
forbici --- fortiches, de pudare, de tundere
forbiciata --- aforticada
forbire --- pulire, frobire
forca --- furca
forcella --- forchidda
forchetta --- furcheta
forchettone --- furchetone
forchino --- triutu
forcina --- fortzina
forcola --- pudata
forcone --- triutu
forcuto --- furcau
foresta --- padente, litu, furesta
forestale --- forestale
forestiero --- furisteri, istranzu, de 'oras
forfecchia --- forchiddada
forfora --- grosta
forgia --- furredda de fraile
forgiare --- forziare
foriero --- carradore
forma --- froma
formaggio --- casu, casu muchidu, casu nou, casu 'etzu, casu friscu
formalina --- formalina
formalitÓ --- formalidade
formare --- fromare
formella --- pischedda
formica --- fromica, fromica conchi ruja, luzana, niedda
formicaio --- fromicarzu
formicolio --- drominzu, mermu dromiu
formidabile --- meravillosu, ispantosu
formoso --- fromosu, bene sestau
formula --- formula
formulare --- formulare, esprimere
fornace --- furru, furreddu
fornaio --- paneteri
fornello --- furreddu, furredda
fornicare --- currere, caddicare, coperrere
forno --- furru
foro --- bucu, istampu, pertusu
forra --- gorropu, trocu
forse --- fortzis, accapore
forsennato --- zirau 'e cherveddu, foras de sŔ
forte --- forte, potente, bastante
fortezza --- fortilesa, aguantu
fortitudine --- fortza d'animu
fortore --- asprore
fortuito --- casuale
fortuna --- bonaura, bonasorte, fortuna, ditza
fortunale --- trechetada, irrida, tempesta
fortunato --- fortunau, aurosu, isculau, iscofau
foruncoletto --- issidedda
foruncolo --- issida
foruncolosi --- irfocu, papaarre
forza --- fortza, potessia, alentu, verbore
forzatura --- fortzadura
forziere --- cassaorte
foschia --- neuledda
fosco --- neulosu, iscuru
fosfato --- fosfatu
fosforescente --- luchente, chi luchet in s'iscuru
fosforo --- fosforo
fossile --- fossile
fosso --- fossa, bucu, poju
fotografia --- fotografia
fotografo --- fotografu
fottere --- futire
fra --- interi, inter, tra
fra poco --- luego
frac --- frac
fracassare --- truncare, facher in milli cantzos, bocare de pare, chilivriare
fracasso --- tracazu, fraccassu
fradicio --- prudicau, solovrinau, ifustu
fradiciume --- prudicore
fragile --- dilicu
fragilitÓ --- dilichia, debilesa
fragola --- fragola
fragore --- istronada, trechetu
fragrante --- nuscosu
fragranza --- nuscu
fraintendere --- cumprender a tortu, a s'imbesse
frammentare --- facher a cantzos, irfrichinare
frammentario --- a cantzos
frammento --- cantzu, tacca, iscaza, astula
frammezzare --- ponner in mesu
frammisto --- amischiau
frana --- frana
franare --- franare, istremenare
francamente --- francamente
Francesco --- Frantziscu, Tzitzu, Chischeddu
francese --- frantzesu
franchezza --- franchesa
franco --- francu
francobollo --- francubullu
frangente --- unda, undada
frangere --- secare, truncare
frangia --- fronza
frantoio --- mulinu, frantoiu
frantumare --- chimentare, truncare, istuturare
frapporre --- ponner in mesu
frasca --- sida, frasca, chimuza
frase --- frase
frassino --- frassinu
frastagliato --- a biccos, tortu
frastornare --- atontare, ingaddinare
frastuono --- tracazu, muina
frate --- prade, para
fratellanza --- fratellantzia, amistade
fratellastro --- frade d'unu ladus
fratello --- frade, carrale
fraternamente --- che frades
fraterno --- carrale
frattaglia --- matamene
frattanto --- intantu, in su mentres
frattazzare --- fratassare
frattazzo --- fratassu
frattempo --- interi
frattura --- truncadura, secadura, crannucadura
fratturare --- truncare, secare, crannucare, reccarcare
fraudolento --- inganniosu, tramposu, ingabosu
fraudolenza --- ingannia, trampa
frazionare --- partire, fachere partizones
frazione --- parte, fratzione
freccia --- fritza
freddezza --- fritesa, fritura
freddo --- fritu, avra, astraore
freddoloso --- fritorosu
freddura --- fritesa
fregare --- fricare, futire
fregarsene --- afutire
fregatura --- fricadura, befe, inculadura, cullonadura
fregio --- freziu
fregola --- muta, calore
fremente --- erpilau, pispiniu
fremere --- tremere, erpilare
fremito --- erpiliu
frenata --- frenada
frenesia --- furia, alluscadura
frenetico --- abolotau
freno --- frenu
frequentare --- abitare, afitianare
frequente --- fitianu, supriu
frequenza --- frecuentzia
freschezza --- frischesa, friscura
fresco --- friscu
fresia --- fresia
fretta --- presse, coidadu, apretu
frettoloso --- pressosu, lespreddu
friabile --- prude
friabilitÓ --- prudesa
friggere --- fringhere
frigiditÓ --- fritura, fritesa
frignare --- tunchiare, pranghere, poliare
frigorifero --- frigoriferu
fringuello --- alipintu
frinire --- cantu de su tziri tziri
frittata --- frintada
frittella --- tipula, tipuledda
fritto --- frintu
frittura --- frintura
frivolezza --- violera, leviore
frizionare --- fricare, frichizare, iscariare
frizzante --- fritzante
frodare --- imbrollare, furare, trampare, cullonare
frode --- fura, trampa
frogia --- naricru, nare
frollare --- amoddicare
frollata --- ou abatau
frombola --- frundula
fromboliere --- frunduleri
fronda --- frunza, chima, froedda
frondoso --- foziu, sirvosu
frontale --- frontale
fronte --- fronte, cherveddos, cherveddera
fronteggiare --- parare fronte
frontespizio --- frontale, frontespitziu
frontiera --- frontiera
fronzolo --- pupusa, fronza
frosone --- pituligrussu
frotta --- tropa
frottola --- faula, balla
frugale --- moderau, leviu
frugare --- chircare, irforrocare, ispertuddare
fruire --- gosare, godire
frullare --- abatare
frullatore --- frulladore
frullatura --- abatadura, abatonzu
frumento --- tricu
fruscio --- frata, ischimuzu, muida
frusta --- frunza, atzota, foete
frustata --- irfrunzada, atzotada, irfoetada
frustrare --- dirzeniare
frustrazione --- umiliassione, impotessia
frutta --- fruta, p¨mora
fruttare --- frutare, rendere
frutteto --- frutale
fruttifero --- frutiferu
fruttificare --- frutare
fruttivendolo --- bendidore de fruta
frutto --- frutu
fruttuoso --- frutuosu
fu --- biadu
fucilare --- fusilare
fucilata --- fusilada, iscopetada
fucile --- fusile, iscopete
fucina --- forzia, fraile
fuco --- ape mascru
fucsia --- fussia
fuga --- fuida, fuidura
fugace --- lestru, fuiditu, passizeri, in presses
fugare --- istrajare, irghelare
fuggente --- fuiditu, fuidore
fuggevole --- fuiditu, fuidore
fuggiasco --- bandidu, fuidore
fuggifuggi --- fuidura, fuire a chentu prebanda
fuggire --- fuire
fuggitivo --- fuidore
fulcro --- apozu, pernu
fulgido --- lucorosu, luchente
fulgore --- lucore
fuliggine --- fumadicu, titieddu
fuligginoso --- titieddau
fulminare --- furminare
fulmine --- raju, lampu
fulmineo --- repentinu, lestru che unu raju
fulvo --- castanzinu, ispanu
fumaiolo --- fumajolu, cuccumenale
fumante --- fumosu
fumare --- pipare, fumiare
fumata --- pupada de 'umu
fumatore --- pipadore
fumigazione --- afumadura
fumo --- fumu
fumoso --- fumicosu
funambolo --- funambulu
fune --- fune, soca, cannau
funebre --- de mortu
funerale --- interru, accumpanzamentu
funerario --- de mortu
funestare --- afrizire, addolorire
funesto --- dolorosu, tristu
fungaia --- tontonniarzu, mola de tontonniu
fungere --- fachere
fungo --- tontonniu
funicella --- funedda
funicolare --- funicolare
funivia --- funivia
funzionale --- funtzionale
funzionante --- cussertu, funtzionante
funzionare --- funtzionare
funzionario --- funtzionariu
funzione --- faina, ofissiu, funtzione
fuochista --- fochista
fuoco --- focu
fuorchÚ --- francu de, foras de
fuori --- foras, a banda 'e 'oras
fuori orario --- a disora
fuori tempo --- a distempus, a passu irballau
fuorilegge --- foressiu, bandidu
fuorviare --- derviare, iscaminare
furbacchione --- marzane, trasseri, malu che cane
furberia --- trassa, malinnidade
furbizia --- malissia, malinnidade
furbo --- furbu, malu, prenu 'e trassas
furente --- arrennegau, indiaulau
furetto --- furitu
furfante --- briscantzone, birbante
furgone --- furgone
furia --- furia, presse, apretu
furibondo --- nechidau, airau, arrenegau, chin totu sos diaulos
furioso --- furiosu
furore --- nechidade, arrebentu
furtivamente --- a sa cua, a piutu a piutu, a fura
furtivo --- mustrencu, marzaninu
furto --- fura, irrobatoriu
fusaiolo --- ortieddu
fuscello --- frusulia
fusibile --- fusibile
fusione --- iscazadura, iscazonzu
fuso --- fusu
fuso --- iscazau, isortu, fusu
fustagno --- frustaniu
fustigare --- iscuder a fuste, mazare, gaddare
fusto --- tamburlana, truncu
f¨tile --- de pacu gabale, innutile, de tzulla
futilitÓ --- violera, cosa de nudda
futuro --- benidore, tempus benidore