Gonario Carta Brocca

 

J


J j i longa, sa 'e deche literas de s'alfabeto sardu. In s'allega durgalesa, non podimus facher a mancu de custa litera ca, si podimus cambiare jacanu chin zacanu, jai chin zai, non podimus cambiare ruju chi diventat ruzu, paja chi diventat paza, cuju chi diventat cuzu, maju chi diventat mazu. Duncas imperamus sa j longa cando andat bene cussa e sa z cando servit sa zeta, o ambas paris si s'allega allegÓ cheret gasi, comente podet essere: jocarzocas, Juanni Zuanni, Jacu chin Zacu, una junta, a zuntas.
jÓca zaca sf cancellata in legno.
jÓcanu zacanu sm chierichetto.
JÓcu Zacu sm Giacomo.
jagarÓre vrb scacciare, allontanare.
jÓi zai avb giÓ - mdn - jai ses acontzu ja - jai 'atu ch'as - jai ti che 'achet, bae - jai be cheret dinareddu 'asi ja - jai ti dechet sa brulla ja.
jÓna sf fata - al - cherzo torrare a sa luche / non cherz'essere sa jana sizillÓ. P. Sotgia.
janchŔta zancheta sf giacca.
jÓnna zanna sf porta.
jannýle = liminarzu.
jannýre zannire vrb uggiolare.
jeantŔris zeanteris avb avantieri.
jeunÓre zeunare vrb digiunare.
jeunÓu zeunau pps digiunato.
je¨nu zeunu sm agg digiuno.
je¨nzu agg digiuno - ais - a v˛llia de intender missas / e de 'achere jeunzos.
jocad˛re zocadore sm giocatore - mdn - est unu jocadore de fubalu e de cartas.
jocÓre zocare vrb giocare.
jocarz˛cas jocar zocas gep giocherellando
jocÓu zocau pps giocato.
jochitÓre zochitare vrb giocherellare.
joc˛nzu zoconzu sm il giocare.
j˛cu zocu sm gioco.
joculÓna zoculana sf anatomia, rotula.
joculÓnu zoculanu agg giocherellone.
j˛ddu zoddu sm yogurt.
j˛sso zosso avb gi¨ - mdn - s'intendet male, est a susu e a zosso - ai˛ ca 'alamus a zosso
j˛ta zota sf scotta.
j˛via zovia sf giovedý.
joviad˛rzu zoviadorzu sm punto d'incontro - mdn - si 'idian a fura de sos mannos issoro, su joviadorzu fit in Frandina - cando che lis an iscopiau su joviadorzu, non si son bistos prus.
joviÓre zoviare vrb incontrare.
joviÓu zoviau pps incontrato.
j¨a zua sf criniera.
juÓle zuale sm giogo.
JuÓnni Zuanni sm Giovanni.
juÓre zuare vrb giovare - - su chi juches in coro non ti juat / a s'intentu 'e su tou faeddare. J.Pira.
juÓrzu zuarzu sm colui che possiede o lavora con i buoi.
j¨chere zuchere vrb portare, condurre, avere - mdn - a chie non de juchet, si nde li ponet - si precat duas bortas in cantare / su cantu juchet alas, picat bolu. L. Loi.
juilÓre zuilare vrb strillare.
juilÓu zuilau pps gridato.
j¨ilu zuilu sm strillo.
jumpad˛rju zumpadorzu sm passerella, guado.
jumpÓre zumpare vrb guadare, attraversare.
jumpÓu zumpau pps attraversato.
juncÓrzu zuncarzu sm giuncaia.
junchýllu zunchillu sm lunga catenina - al - prantones de mele e de frore / a zunchillu 'e zardinor d'amore. P. Sotgia.
j¨ncu zuncu bot sm giunco - mdn - in tempus de prama e de juncu, su sonnu a untzas.
j¨nta zunta sf giumella, manciata - mdn - m'at dau una junta de mendula - pacu cosa b'at arrumbau, duas zuntas.
juramentu zuramentu sm giuramento.
jurare zurare vrb giurare.
j¨tu zutu pps portato, condotto.
j¨u zuu zlg sm coppia di buoi domati.